Direcţia Judeţeană de Protecţia Plantelor și de Întreţinere a Drumurilor Judeţene Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • 1 post referent, grad profesional I;
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională III;
 • 1 post muncitor calificat, treaptă profesională IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent, grad profesional I:
  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat in domeniul tehnic, specializarea – tehnician în lucrări publice și construcții;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 5 ani;
  • permis conducere categoria B;
  • cunoștințe de utilizare și operare PC;
  • disponibilitate la deplasări în teren.
 • muncitor calificat, treapta profesională III:
  • studii medii sau școală generală;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.
 • muncitor calificat, treapta profesională IV:
  • studii medii sau școală generală;
  • fără vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2020, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 iulie 2020, ora 09:00: proba scrisă;
 • 08 iulie 2020, ora 09:00: proba interviu sau proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul D.J.P.P.I.D.J. din Ploieşti, str. Bobâlna nr. 123, telefon 0244/544.371.