Centrul de Transfuzie Sanguină Prahova angajează!

411

Centrul de Transfuzie Sanguină Prahova organizează conform Hotararii nr.1336/2022 concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 post de funcţie contractuala vacant de executie, de ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, cu PL specializarea LABORATOR, program normal de lucru, pentru Laborator control de calitate al sangelui – concurs aprobat prin memorandul MS AR175/1.01.2024.
Pentru a ocupa postul contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile conform L. 118/2019 , L.76/2008 si HG1336/2022 .
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției Ploiesti, Sos.Vestului , nr.24A, în termen de 15 zile lucratoarea de la publicarea anunțului, de luni pana vineri intre orele 09.00-14.00.
Conditii speciale:
– Diploma de bacalaureat
– Diploma PL- laborator
– Certificatul de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului si asigurarea de raspundere civila in termen de valabilitate
– Adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR Prahova conform HG.35/2015
– FARA vechime ca asistent medical de laborator
Dosarul va cuprinde următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la HG.1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ( diploma de bacalaureat,diploma de PL-laborator, certificatul de membru OAMGMAMR avizat si valabil la data concursului, asigurarea de raspundere civila in termen de valabilitate, adeverinta eliberata de OAMGMAMR conform HG 35/2015- valabila)
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de ITM, care să ateste vechimea în muncă
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Concursul pentru ocuparea postui vacant constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) proba practică.
Calendarul desfăşurării concursului:
– Publicare anunț 26.01.2024
– Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 16.02.2024 ora 14,00
– Data afișării rezultelor selecției dosarelor 19.02.2024 ora 11,00
– Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 20.02.2024 ora 12,00
– Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 20.02.2024 ora 15,00
– Data desfăşurării probei scrise 21.02.2024 ora 9,00
– Data afișării rezultatului probei scrise 22.02.2024 ora 12,00
– Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă 23.02.2024 ora 12,00
– Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă 26.02.2023 ora 14,00
– Data susținerii probei practice 27.02.2024 ora 9.00
– Data afișării rezultatului probei practice 27.02.2024 ora 15,00
– Data limită de depunere a contestațiilor pentru proba practică 28.02.2024 ora 10,00
– Data afișării rezultatelor contestațiilor pentru proba practică 28.02.2024 ora 14,00
– Data afişării rezultatelor finale 29.02.2024 ora 12,00