Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi scoate 8 posturi la concurs!

935

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• medic specialist/S, 1 post vacant, perioadă nedeterminată;
• asistent medical debutant/PL, 1 post vacant, perioadă nedeterminată;
• psihopedagog debutant/S, 1 post vacant, perioadă nedeterminată;
• infirmier/G, 5 posturi vacante, perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de medic specialist/S:
Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specialitatea medicină generală, eliberată de o instituție acreditată, de învățământ superior;
certificat/adeverință de medic specialist, eliberat/ă de Ministerul Sănătății, specialitatea medicină generală;
certificat de membru al Colegiului Medicilor din România cu aviz anual;
asigurare de malpraxis;
vechime în domeniul serviciilor medicale – minimum 6 ani.

• pentru postul de asistent medical debutant/PL:
studii postliceale absolvite cu diplomă sanitară postliceală;
certificat de membru in O.A.M.G.M.A.M.R (Autorizație de liberă practică + Asigurare malpraxis);
vechime în muncă – minimum 6 luni – 1 an.

• pentru postul de psihopedagog debutant/S:
studii universitare de licență, în domeniul psihopedagogiei și al științelor educației, specializarea psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învățământului primar și preșcolar absolvite cu diplomă de licență sau adeverință echivalentă;
vechime în muncă – minimum 6 luni – 1 an.

• pentru postul de infirmier/G:
studii generale;
certificat de calificare infirmier;
vechime în muncă – minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 11 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 14 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu/practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlaţi cu sediul în Urlaţi, str. Valea Nucetului nr. 117, telefon 0761653509.