Spitalul General C.F. Ploiești caută director medical și director financiar-contabil!

759

Spitalul General C.F. Ploiești, cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Domnișori nr. 93, județul Prahova, organizează concurs în conformitate cu prevederile art. 181 alin. (2) din Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 954/2017 si O.U.G. nr. 114/2018, pentru ocuparea funcțiilor Specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • un post de director medical.
 • un post de director financiar-contabil.

Concursul pentru postul de director medical va avea loc la sediul Spitalului General C.F. Ploiești după următorul program:

 • proba scrisă în data de 13.01.2020, ora 12.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în data de 14.01.2020, ora 12.00;
 • proba interviu în data de 14.01.2020, ora 13.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulative atât criteriile generale cât și criteriile specifice.

Criterii generale de înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice pentru directorul medical:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializare medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul spitalului, la secretarului comisiei de concurs, Birou Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare, respectiv până în data de 03.01.2020, ora 14.00.

Candidați! au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării.

Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de director medical, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de management se pot obține de la sediul Spitalului General C.F. Ploiești, Birou Resurse Umane și pe site-ul spitalului www.spitalcfploiesti.ro, persoana de contact Călin Elena Luminița, telefon 0244/593.233, int. 128.

Concursul pentru postul de director financiar-contabil va avea loc la sediul Spitalului General C.F. Ploiești după următorul program:

 • proba scrisă în data de 13.01.2020, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate în dala de 14.01.2020, ora. 10.00;
 • proba interviu în data de 14.01.2020, ora 11.00.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ atât criteriile generale cât și criteriile specifice.

Criterii generale de înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr. 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice de înscriere la concurs:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin. 2 ani vechime în specialitatea studiilor,
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul spitalului, la secretarului comisiei de concurs, Birou Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la publicare, respectiv până în data de 03.01.2020, ora 14.00.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 ore de la data afișării.

Relații suplimentare privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de director fînanciar-contabil, bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de management se pot obține de la sediul Spitalului General C.F. Ploiești, Birou Resurse Umane și pe site-ul spitalului www.spitalcfploiesti.ro.

Persoana de contact Călin Elena Luminița, telefon 0244/593.233, int. 128.

Foto cu caracter ilustrativ