Spitalul de Pediatrie Ploiești angajează!

355

          Spitalul de Pediatrie Ploieşti cu sediul în str.Mihai Eminescu nr.4-6, organizează  concurs, conform Hotararii Guvernului nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, astfel:

19.09.2023 ora 12.00 – selecţia dosarelor

25.09.2023, ora 09.00 – probă scrisă

02.10.2023 ora 09.00 – proba practică

Pentruurmătorul post vacant:

  • , normă întreagă, perioadă nedeterminată, post contractual vacant:

Condiții specifice de ocupare a postului:

  • diplomă de bacalaureat;
  • 3 ani vechime în meserie;
  • competențe digitale constituie avantaj atestat;

Condiții generale de ocupare a posturilor:

a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

    Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a)formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa la Regulamentul de concurs;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european;

j)chitanța de plată a taxei de concurs.   

Modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului este prezentat pe site-ul Spitalului de Pediatrie Ploiești, rubrica “Anunțuri”.

           Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

         Certificatul de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale.

          În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul certificatului de cazier judiciar, anterior datei de susţinere a probei scrise.

În situaţia în care candidatul solicită expres, în formularul de înscriere la concurs, preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către Spitalul de Pediatrie Ploiești, potrivit legii.

Certificatul de integritate comportamentală poate fi solicitat de către Spitalul de Pediatrie Ploiești, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

  • Taxa de înscriere la concurs este de 100 de lei si se achită la casieria unității.

Copiile de pe actele prevazute mai sus precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap (pentru candidații cu dizabilități) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate.

NU se admit completări ulterioare termenului de depunere, dosarele incomplete vor fi respinse.

          Dosarele de concurs se vor depune la Compartimentul RUNOS al Spitalului de Pediatrie Ploieşti.

         Concursul se va desfăşura la Sediul Spitalului de Pediatrie Ploiesti din str. Mihai Eminescu nr.4-6, după următorul calendar estimativ:

Depunere dosare de concurs – în perioada 04.09.2023 – 15.09.2023 inclusiv  (luni – joi între orele 08.00 – 15.00, vineri  între orele 08.00 – 13.00).

Selecția dosarelor – 19.09.2023, ora 12.00;

Afișare rezultate selecția dosarelor – 19.09.2023, ora 13.30;

Depunere contestații privind selecția dosarelor:19.09.2023 ora 13.30 – 20.09.2023 ora 13.30;

Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse privind selecția dosarelor: 21.09.2023 ora 12.00.

Proba scrisă – 25.09.2023, ora 9.00;

Afişarea rezultatelor obtinute la proba scrisă – 25.09.2023, ora 13.00; 

Depunere contestaţii privind rezultatul probei scrise: 25.09.2023, ora 13.00 – 26.09.2023, ora 13.00;

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind proba scrisă –  27.09.2023, ora 12.00.

Proba practică – 02.10.2023 ora 09.00;

Afişarea rezultatelor obținute la proba practică – 02.10.2023, ora 13.00;

Depunere contestații privind rezultatul probei practice – 02.10.2023, ora 13.00 – 03.10.2023, ora 13.00;

Afişarea rezultatelor la contestaţiile depuse privind proba practică – 04.10.2023, ora 12.00;

Afişarea rezultatelor finale ale concursului – 04.10.2023  ora 15,00.

Orice modificare survenită asupra unor aspecte referitoare la organizarea și desfășurarea concursului/examenului se publică prin afișare la avizierul spitalului, respectiv pagina de internet a spitalului.

             Relaţii suplimentare pe site – ul Spitalului de Pediatrie Ploiesti – rubrica Anunțuri.