Oportunitate de angajare la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova

439

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova, cu sediul în localitatea Ploieşti, Şos. Vestului, nr.24, judeţul Prahova, organizează concurs la sediul acestuia (Staţia Ploieşti) pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante, conform Ordin 1470/2011, astfel:
DENUMIREA POSTULUI: Asistent farmacie principal (PL)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, astfel:

– 1 post Asistent farmacie principal (PL) – Farmacia cu circuit închis – Staţia Ploiești NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
PERIOADA: nedeterminată

Calendar :
• Termenul limită de depunere a dosarelor – 18.09.2023, ora 12:30
• Selecţia dosarelor de înscriere în data de 20.09.2023
• Proba scrisă în data de 26.09.2023, ora 09:00
• Interviul în data de 29.09.2023, ora 09:00
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Asistent de farmacie principal (PL):
• diplomă de bacalaureat;
• diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hot. Guv. Nr. 797/1997;
• cunoaşterea şi utilizarea programelor MS Office (Word și Excel), baze de date;
• certificat de membru vizat la zi;
• certificat grad principal;
• minim 5 ani vechime în specialitate.
În vederea recrutării, candidaţii vor depune un dosar care va conține următoarele documente, în conformitate cu prevederile art. 35 din HG 1336/2022, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexe;
b) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform modelului prevăzut în anexe;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
d) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
e) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
f) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinţei care atestă vechimea în muncă este prevăzut în anexe;
g) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul
național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane ;
j) copie certificat de membru vizat la zi;
k) copie asigurare malpraxis;
l) copie certificat grad principal;
m) adeverinţă de participare la recrutare de la OAMGMAMR;
n) curriculum vitae, model comun european ;
Taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidaţii depun această sumă la casieria unităţii, după verificarea documentelor depuse la dosarul la înscriere.
Tematica, bibliografia de concurs si modelele anexelor solicitate sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei, http://www.ambulantaprahova.ro/, secţiunea Concursuri.

Relaţii suplimentare la sediul: Ploieşti, Şos. Vestului, Nr.24, persoană de contact: Stoica Mădălina, telefon: 0244595353, fax: 0244595353. E-mail : office@ambulantaprahova.ro