Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina Ploiești angajează!

398

1. DENUMIREA POSTULUI: SECRETAR

NUMĂRUL POSTURILOR: 0.5 post vacant

NIVELUL POSTULUI: de execuţie

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Secretariat

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână, cu prezenta fizica

PERIOADA: nedeterminată

2. DENUMIREA POSTULUI: INGRIJITOR COPII

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: de execuţie

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRATIV

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
– nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de ocupare a postului de secretar:

– Studii superioare absolvite cu diploma de licență în ecomice, administrație publică, drept.

– Vechime în muncă: minim 7 ani

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani

– Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul;

– Capacitate de decizie rapidă și eficientă;

– Cunoștințe de operare pe PC: Excel, Word, baze de date, Internet etc;

– Cunoștințe de utilizare a softurilor adecvate activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR.

Condiții specifice de ocupare a postului de ingrijitor copii:
– Nivelul studiilor – studii medii
– Vechime: minim 2 ani în munca

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

PROBE DE CONCURS PENTRU POST SECRETAR : – PROBA SCRISA (2 ore)
– PROBA PRACTICA (2 ore)
– INTERVIU (10 min/candidat)

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI DE SECRETAR CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:
Nr. Activităţi Data și ora
crt.

1. Publicarea anunțului 13.11.2023

2. Depunerea dosarelor de participare la
concurs la adresa: Gradinita cu Prohram Prelungit Sf. Mucenic Mina, cu sediul în: localitatea Ploiesti,
Str. Slt. Erou Marian Moldoveanu Nr.14 judeţul Prahova 13.11-24.11.2023
De luni pana vineri Intre orele 10-14

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.11.2023 ora 8

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.11.2023, ora 13

5. Depunerea contestaţiilor privind 27.11.2023
rezultatele selecţiei dosarelor 13.30-14.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor
27.11.2023 ora 16
7. Susţinerea probei scrise 04.12.2023 Ora 10.00-12.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 04.12.2023 Ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.12.2023 interval 15.30-16.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.12.2023 Ora 18.00

11. Susţinerea probei practice 05.12.2023 Ora 9,00-11,00

12. Afişarea rezultatului probei practice 05.12.2023, Ora 12.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 05.12.202312.00-12.30

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.12.2023, Ora 13.00

15. Susţinerea interviului 05.12.2023, Ora 14,00

16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.12.2023, Ora 15,00

17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 05.12.2023, 15.15-15.30

18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.12.2023, Ora 16

19. Afisarea rezultatului final al concursului 05.12.2023, ora 16

Tematica de concurs pentru post SECRETAR:

1. Organizarea și funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar;

2. Conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

3. Funcțiile didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar;

4. Contractul individual de muncă;

5. Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

6. Organizarea documentelor oficiale ale școlii;

7. Arhivarea și circuitul documentelor într-o unitate de învățămănt;

8. Întocmirea și gestionarea bazelor de date: Edusal, Revisal, SIIIR;

9. Protecția informațiilor clasificate: definiții, informații cu caracter secret de serviciu;

10. Cunoașterea legislației privind emiterea de decizii, adrese oficiale și a adeverințelor;

11. Conduita personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

12. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

13. Cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (Excel, Word, baze de date, internet, birotică etc).

Bibliografie pentru concurs pentru post SECRETAR:

1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată,

2. Legea Educației Naționale nr. 198/2023 actualizată (Art.23, 30, 63-66, 69-70, 138-140)

3. OME 4183/04.07.2022 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP);

4. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

6. H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

7. HG250/1992 actualizata – privind cocediile de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

8. O.u.g. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare, cu modificarile ulterioare

9. OUG 20 pentru modificarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare, cu modificarile ulterioare

10. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate prin Ordinul 4050/12.07.2021;

11. Criteriile de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999;

12. H.G. 905/19.12.2017 privind Registrul general de evidență salariaților

13. Legea 263/2010 actiualizata – privind sistemul unitar de pensii

14. Legea 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE AL CONCURSULUI DE INGRIJITOR COPII, CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. Activităţi Data și ora
crt.

1. Publicarea anunțului 13.11.2023

2. Depunerea dosarelor de participare la
concurs la adresa: Gradinita cu Program Prelungit Sf. Mucenic Mina, cu sediul în: localitatea Ploiesti,
Str. Slt. Erou Marian Moldoveanu Nr.14 judeţul Prahova 14.11-27.11.2023, 10.00-14.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 29.11.2023, ora 8.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.11.2023, Ora 13.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selectiei dosarelor 29.11.2023 13.30-14.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.11.2023,Ora 16.00

7. Susţinerea probei scrise 06.12.2023 interval 9.00-11.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.12.2023, Ora13.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.12.2023, Ora 13.00-13.30

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.12.2023, Ora 14.00

11. Susţinerea interviului 07.12.2023,Ora 12.30

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 07.12.2023, Ora 14.30

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 07.12.2023, 14.30-15.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 07.12.2023, ora 16,00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 07.12.2023, Ora 16.00

PROBE DE CONCURS PENTRU POST INGRIJITOR COPII : – PROBA SCRISA (2 ore)
– INTERVIU (10 min/candidat)

Tematica de concurs post INGRIJITOR COPII:

1. Curatenia,dezinfectia si dezinsectia spatiilor;
2. Pericole grave si iminente de accidentare;
3. Spalarea si dezinfectia pielii;
4. Obligatiile salariatului;
5. Obiective specifice ale activitatii de munca ;
6. Relatii cu colegii, copiii, parintii si conducerea unitatii;

BIBLIOGRAFIE CONCURS POST INGRIJITOARE COPII

1. Proceduri privind instructajul personalului auxiliar din gradinite, Revista de Medicină Şcolară şi Universitară, Vol III, Nr. 4, octombrie 2016
2. ORD. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 21 februarie 2014
• CAPITOLUL VI – Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica
3. Legea 53/2003 – Codul Muncii
• CAPITOLUL II: Executarea contractului individual de muncă
4. Legea 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca, Publicata in Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006;
5. ORDIN Nr. 1761 din 14 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare…
6. Alte intrebari legate de modul de rezolvare a unor situatii neprevazute in care salariatul trebuie sa ia decizii.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0244 – 555604, la adresa de e-mail: gradinitasfmina@yahoo.com și pe website: www.gradinitasfmina.ro, persoană de contact: Ionescu Mariana, având funcția de Administrator de patrimoniu

Foto cu caracter ilustrativ