Unitatea Militară 01410 Ploieşti scoate 3 posturi la concurs

1779

Unitatea Militară 01410 Ploieşti, din Ministerul Apărării Naţionale organizează concursul pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de personal civil contractual:

 • Contabil debutant în compartimentul contabilitate la contabilul şef,
 • Muncitor calificat III (electrician de întreţinere şi reparaţii) şi
 • Muncitor calificat III (instalator) la formaţia de lucru.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor: Studii medii, absolvirea unei instituţii de învăţământ liceal, cu diplomă de bacalaureat şi atestat sau certificat de competenţă în domeniul financiar-contabil – nu sunt prevăzute condiţii specifice de experienţă în muncă şi în specialitate – pentru postul de contabil debutant;
 • Nivelul studiilor: studii gimnaziale cu diplomă de absolvire/certificat de capacitate şi certificat/diplomă de absolvire o formă de pregătire în domeniul „electrician de întreţinere şi reparaţii/ „instalator” – vechime în muncă şi specialitate: minimum 3 ani – pentru posturile de muncitor calificat III;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 septembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 16 septembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor şi organizarea concursului se vor face la sediul Unităţii Militare 01410 Ploieşti, Strada Mărăşeşti, nr. 278, Ploieşti, jud. Prahova, unde vor fi afişate şi detaliile organizatorice necesare.
Date de contact ale secretariatului, la telefon: 0244 594 444 interior 111.