Unitatea Militară 01394 Bucov caută contabil și economist!

1193

Unitatea Militară 01394 Bucov, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de economist, grad II în Biroului Salarizare și Decontări (specializarea economisi în economie generală – COR 263102).

Unitatea Militară 01394 Bucov, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de contabil II in cadrul Biroului Salarizare și Decontări (contabil -COR 331302).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de economist sunt:

 • absolvirea cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • nivelul de acces la informații clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea in vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a cerii ficatului de securitate, in situația in care va fi declarată admisă;
 • 6 luni – vechime in muncă și în specialitate,
 • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, nivel bun;
 • abilitatea de negociere, spirit de inițiativă, comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză și sinteză, rezistență la stres.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de contabil sunt:

 • să fie absolvent de cel puțin studii medii;
 • nivelul de acces la informații clasificate este Secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea in vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, in situația în care va fi declarată admisă,
 • 6 luni – vechime în muncă și în specialitate;
 • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office, nivel bun,
 • spirit de inițiativă, comunicare, lucru in echipă, capacitate de analiză și sinteză, rezistență la stres.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2018, ora 15.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 decembrie 2018, ora 10.00: proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.M. 01394 Bucov, Şoseaua Ploieşti – Buzău nr. 2, localitatea Bucov, telefon 0244/275.588, interior 127.