Trei posturi disponibile la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

235

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

• referent de specialitate responsabil cu probleme de mediu, gestiunea ambalajelor și deșeurilor, substanțe chimice și deșeuri periculoase, grad I, studii superioare, corespunzător funcțiilor contractuale în cadrul Serviciului Tehnic, pc perioadă nedeterminată, timp parțial 4 ore/zi,
• muncitor necalificat, studii generale, corespunzător funcțiilor contractuale, în cadrul Serviciului Social-Cantină, pe perioadă nedeterminată;
• secretar, grad III, studii superioare, corespunzător funcțiilor contractuale, în cadrul Departamentului Științele Educației, pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Pentru postul de referent de specialitate responsabil cu probleme de mediu, gestiunea ambalajelor și deșeurilor, substanțe chimice și deșeuri periculoase, grad I, studii superioare, absolvent al unei facultăți tehnice sau alunei facultăți de drept (cel puțin nivel de licență), nu se solicită vechime, specializare în domeniul protecției mediu lui/gestionarea dcșcurilorfab solvent al unui curs de specialitate sau în curs de absolvire).
• Pentru postul de muncitor necalificat, studii generale, nu se solicită vechime.
• Pentru postul de secretar, grad III, studii superioare, asistență managerială și secretariat, filologie, științele educației, vechime în muncă minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 10 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
  • 16 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, Județul Prahova, bd. Bucureşti, nr. 39, în Corpul A, etaj 1, telefon: 0244/573.171, interior 229.