Teatrul „Toma Caragiu“, Ploieşti scoate 4 posturi la concurs

1075

Teatrul „Toma Caragiu“, Ploieşti, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • șef formație muncitori grad II. din cadrul Formației mânuitori decor costume păpuși – post cu gestiune, secția Teatrul de Animație pentru copii și tineret „Imaginario“ – funcție de conducere,
 • solist instrumentist, grad IA, studii superioare Secția Revistă,
 • muncitor calificat (instalații de scenă), treapta 1, din cadrul Formației mânuitori decor costume păpuși – Secția Teatrul de Animație pentru copii și tineret „Imaginario“,
 • muncitor calificat croitor confecționer îmbrăcăminte, treapta 1, din cadrul Atelierului de Croitorie bărbați – Serviciul Producție.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef formație muncitori grad II. din cadrul Formației mânuitori decor costume păpuși – post cu gestiune, secția Teatrul de Animație pentru copii și tineret „Imaginario“ – funcție de conducere,
  studii medii/generale;
  vechime în muncă – minimum 6 ani;
  abilitați de conducere;
  constituie un avantaj colaborarea cu instituții de spectacole și cunoștințe privind instalațiile de scenă.
 • solist instrumentist, grad IA, studii superioare Secția Revistă,
  absolvent de studii superioare absolvite cu diplomă de licență de specialitate muzical – instrumentală (conservator);
  vechime în muncă – minimum 6 ani 6 luni;
  experiență instrumentist – minimum 10 ani.
  cunoștințe aprofundate de pian – instrumente cu claviaturi; la programe și stiluri muzicale diferite, precum și la muncă în cadrul unei orchestre;
  constituie un avantaj cunoașterea unor instrumente de suflat.
 • muncitor calificat (instalații de scenă), treapta 1, din cadrul Formației mânuitori decor costume păpuși – Secția Teatrul de Animație pentru copii și tineret „Imaginario“,
  studii medii/generale;
  vechime în muncă – minimum 6 ani 6 luni;
  aptitudini de comunicare;
  conștiinciozitate și capacitate de efort.
  experiență pe un post de muncitor 3 ani;
  constituie un avantaj colaborarea cu instituții de spectacole și cunoștințe privind instalațiile de scenă.
 • muncitor calificat croitor confecționer îmbrăcăminte, treapta 1, din cadrul Atelierului de Croitorie bărbați – Serviciul Producție.
  absolvent de studii medii/generale;
  vechime în muncă – minimum 6 ani 6 luni,
  experiență obligatorie de specialitate croitorie bărbați – minimum 3 ani,
  constituie un avantaj cunoștințele de tapițerie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 martie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 martie 2019, proba practică;
 • 15 martie 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Teatrului „Toma Caragiu“, Ploieşti, str. Toma Caragiu 13, telefon 0344807978