Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte caută director financiar-contabil

432

Spitalul Orășenesc Vălenii de Munte organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției vacante de director financiar-contabil din cadrul comitetului director.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. curriculum vitae;
 5. adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 8. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 9. proiectul de specialitate;
 10. chitanță taxă concurs 250 lei,plătită la casieria unității.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puțin. 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, dna Soare Liliana – economist, Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244.282525, interior 05.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de Director Financiar- Contabil va avea loc la sediul spitalului, sala de ședințe, etaj 1 și cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6.00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la probele de evaluare.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepția interviului de selecție, în termen de 24 de ore de la afișare. Contestațiile se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Publicația de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor și temele pentru proiectul lucrarea de specialitate se găsesc și pot fi consultate pe site-ul unității noastre: www.spitalulvaleni.ro sau la Biroul Resurse Umane. Bd. Nicolae Iorga nr. 10, telefon 0244.282.525, interior 05.

Desfășurarea concursului privind ocuparea funcției de director financiar-contabil Calendarulde desfășurare a concursului/ examenului

Nr. crt.Dala și oraEtapa concursului/ examenului
1.11.09.2019 ora 15.00Termen limită de înscriere a candidaților
2.12.09.2019Verificarea îndeplinirii de către candidați a condițiilor de participare la concurs (verificarea dosarelor)
3.12.09.2019 ora 13.00Afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
4.12.09.2019 ora 13.00-13.09.2019 ora 13.00Primirea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor
5.16.09.2019 ora 13.00Afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
6.18.09.2019 ora 9.00Susținerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului
7.18.09.2019 ora 13.00Susținerea proiectului/lucrârii de specialitate pe o tenia din domeniul de activitate al postului după susținerea testului grilă
8.18.09.2019 ora 14.00Interviul de selecție, după susținerea proiectului de specialitate
9.18.09.2019 ora 15.30Afișarea rezultatelor concursului la sediul spitalului
10.18.09.2019 ora 15.30-19.09.2019 ora 15.30Primirea eventualelor contestații privind rezultatele concursului
11.20.09.2019 ora 15.30Afișarea la sediul spitalului a rezultatelor după soluționarea eventualelor contestații și finalizarea con­cursului