În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Orașului Urlați, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Urlați nr. 212/2020,

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Urlați organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager de spital – persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Urlați, str. Independenței, nr.52, în perioada 10.07.-27.08.2020, desfășurându-se în două etape

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în prezentul anunț, etapă ce va avea loc în data de 11.08.2020 ora 11– etapa eliminatorie.
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 20.08.2020 ora 10.

Calendarul de desfășurare a concursului este

 • Vizitarea spitalului de către candidații interesați 16.07.2020 în intervalul 11- 14
 • Depunerea dosarelor de înscriere perioada 10.07.2020-10.08.2020
 • Termen limită de înscriere a candidaților 10.08.2020 ora 14
 • Verificarea dosarelor candidaților 08.2020 ora 11
 • Afișarea listei candidaților admiși și respinși 11.08.2020 ora 14
 • Depunerea contestațiilor față de rezultatele verificării dosarelor până pe data 12.08.2020 ora 14
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor – 13.08.2020 între orele 10-14
 • Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși 14.08.2020
 • Susținerea publică a proiectului de management (care va avea loc la sediul unității din Independenței, nr. 52) 20.08.2020 orele 10
 • Afișarea rezultatelor 20.08.2020 orele 15
 • Depunerea contestațiilor – în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor 21.08.2020 ora 15
 • Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor – în termen de 48 ore de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor 25.08.2020 ora 15.

La concursul pentru ocuparea funcției de manager la Spitalul Orășenesc Urlați pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) din Regulament ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Orășenesc Urlați  din str. Independenței, nr. 52, la compartiment RUNOS până la data de 10.08.2020 ora 14.

Mass-media și persoanele interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail runos@spitalulurlati.roîn perioada 17.08-18.08.2020 ora 14 cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări.

Participarea persoanelor interesate se va face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul Spitalului Orășenesc Urlați(www.spitalulurlati.ro), precum și la sediul unității se află afișate:

 • Anunțul de concurs și calendarul de desfășurare a concursului
 • Regulamentul de orgnizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Orașului Urlați, aprobat prinprin Dispoziția Primarului Orașului Urlați nr. 212/2020.
 • Bibliografia de concurs și temele-cadru pentru proiectul de management

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0244/272527, luni-joi până la  ora 16,00 si vineri pana la ora 14,00, e-mail: runos@spitalulurlati.ro.