Spitalul Orășenesc Urlați caută Director Medical

794

Spitalul Orășenesc Urlați, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice de director medical din cadrul Comitetului Director al Spitalului Orășenesc Urlați. în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/12.02.2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare. Managerul Spitalului Orășenesc Urlați organizează concurs pentru ocuparea funcției specifice de Director Medical din cadrul Comitetului Director al Spitalului Orășenesc Urlați.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Urlați în data de 19.03.2019 desfașurându-se în trei probe de evaluare după cum urmează:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 19.03.2019, ora 09.00;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 19.03.2019, ora 12.00;
 • interviul de selecție în data de 19.03.2019, ora 15.00.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în Romania;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația de propria răspundere că nu a desfășurat activități dc poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate;
 • dovada achitării taxei de concurs.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs la sediul Spitalului Orășenesc Urlați, Biroul R.U.N.O.S., cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, respectiv până la data de 11.03.2019. Taxa concurs 100 lei.

Copiile de pc actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare se pot obține de la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244.272.527 și de pe site-ul spitalului www.spitalulurlati.ro.