Spitalul Orăşenesc Sinaia caută manager!

680

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI SINAIA
ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Sinaia din str.Spitalului, nr.2 , în perioada 02.12.2019 – 23.01.2020, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc pe data de 09.01.2020;
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul Spitalului Sinaia pe baza temelor-cadru, în data de 20.01.2020, ora 10,00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar saj juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere va conține obligatoriu următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori absolvirea unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform LEGII nr, 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.), prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Sinaia din str. Spitalului, nr.2, Biroul Resurse Umane, până pe data de 6.01.2020, ora 15,00.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Sinaia în data de 16.12.2019, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical al unității pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Orice persoană interesată poate să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul de management. Persoanele interesate vor transmite până în data de de 16.01.2020, ora 10,00 pe adresa de e-mail: spitalsinaia@yahoo.com solicitările de participare, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate.

Detalii privind condițiile de participare (Regulamentul de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Manager persoana fizică la Spitalul Sinaia, Anunțul de Concurs, Calendarul de Concurs) și Bibliografia de Concurs sunt disponibile accesând pagina web www.spitalsinaia.ro .

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Sinaia din str.Spitalului, nr.2, Biroul Resurse Umane, telefon 0244/311.951, interior 27.