Spitalul Orăşenesc ,,Sf.Filofteia’’ Mizil caută manager!

790

Consiliul de Administraţie din cadrul Spitalului Orăşenesc ,,Sf.Filofteia’’ Mizil organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager- persoană fizică în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Orăşenesc „Sf.Filofteia” Mizil, aprobat prin Dispoziţia primarului oraş Mizil nr.876/07.11.2019.

Concursul se va desfăşura în două etape, la sediul Spitalului Orăşenesc „Sf.Filofteia’’ Mizil, str.Spitalului, nr.21, Mizil, în perioada 8.11.2019 – 13.12.2019:

1.etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunțul de concurs – etapa eliminatorie – care va avea loc în data de 02.12.2019 ;

2.etapa de susţinere publică și de evaluare a proiectului de management care va avea loc în data de 10.12.2019 – ora 11 ;

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, candidații sunt declarați admiși sau respinși, putând participa la etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management doar candidații declarați admiși.

La concursul de selecţie se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 1. cunosc limba română,scris și vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii;

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește sa candideze;
 2. Copia certificată  pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate ;
 3. Copii certificate pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente şi al suplimentului de diplomă.
 4. Copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de ministerul sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. Curriculum vitae;
 6. Adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. Cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. Declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. Copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele, după caz;
 11. Proiectul de management realizat de candidat,
 12. Declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. Declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. Declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 18.11.2019, ora 10, sub îndrumarea directorului medical sau al directorului financiar contabil pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului. Cu ocazia vizitei se va asigura tratamentul egal și nediscriminatoriu al tuturor candidaților.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Orăşenesc Sfânta Filofteia Mizil.

a)planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b)siguranţa şi satisfacţia pacientului;

c)managementul calităţii serviciilor medicale;

d)managementul resurselor umane;

e)performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Structura proiectului de management:

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 1 p
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) – 2 p
 3. Identificarea problemelor critice – 0,5 p
 4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute – 0,5 p
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate – 6 p

a)Scop – 1 p

b)Obiective – 1 p

c)Activităţi – 1 p

– definire (0,25 p)

– încadrare în timp – grafic Gantt (0,25 p)

– resurse necesare – umane, materiale, financiare (0,25 p)

– responsabilităţi (0,25 p)

d)Rezultate aşteptate – 1 p

e)Indicatori – evaluare, monitorizare – 1 p

f)Cunoaşterea legislaţiei relevante – 1 p

Persoanele si mass–media interesate pot să își manifeste intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management la adresa de email resurseumane@spitalmizil.ro,  cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legatură cu proiectul de management

Participarea la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către Comisia de concurs cu cel puțin 48 ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Documentele privind dosarul  de înscriere într-un plic sigilat,  se vor depune la secretariatul Comisiei de concurs (Compartiment RUNOS din cadrul Spitalului Orăşenesc „Sf.Filofteia” Mizil, str.Spitalului, nr. 21), până la data de 29.11.2019, de luni până vineri între orele  800– 1600.

Pe site-ul Spitalului Orășenesc „Sf.Filofteia Mizil”, www.spitalmizil.ro, precum și la sediul unității se află afișate:

 • Anunțul de concurs;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • Bibliografia de concurs;
 • Calendarul de concurs;

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc Sf. Filofteia Mizil  str.Spitalului, nr.21, Mizil, la telefon 0244 – 250.505, interior 114.

Foto cu caracter ilustrativ