Spitalul Orășenesc Băicoi caută manager!

416

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orășenesc Băicoi organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, pe o perioadă de 4 ani, la Spitalul Orășenesc Băicoi.

Concursul se va desfăşura potrivit Regulamentului de desfăşurare şi organizare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoana fizică, la Spitalul Orășenesc Băicoi aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Băicoi nr. 113/13 aprilie 2021.

Criterii de selecție

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Condiţii de participare

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau
 • juridic;
 • c) sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 • g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de concurs

Dosarele de concurs vor fi depuse la biroul RUNOS din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi, situat în loc. Băicoi, str. Spitalului, nr. 7, Jud. Prahova, până la data de 20 mai 2021 ora 16,00  ( de luni pana vineri inclusiv, în intervalul orar 08,00 – 16,00) şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema cadru

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarea listă de 5 teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului Orasenesc Baicoi:

 1. a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 2. b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 3. c) managementul calităţii serviciilor medicale;
 4. d) managementul resurselor umane;
 5. e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând, conform structurii de mai jos:

 1. Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 1 p
 2. Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) – 2 p
 3. Identificarea problemelor critice – 0,5 p
 4. Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare,cu motivarea alegerii făcute-0,5 p
 5. Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate – 6 p
  • a) Scop – 1 p
  • b) Obiective – 1 p
  • c) Activităţi – 1 p
 • – definire (0,25 p)
 • – încadrare în timp – grafic Gantt (0,25 p)
 • – resurse necesare – umane, materiale, financiare (0,25 p)
 •  – responsabilităţi (0,25 p)
  • d) Rezultate aşteptate – 1 p
  • e) Indicatori – evaluare, monitorizare – 1 p
  • f) Cunoaşterea legislaţiei relevante – 1 p

În vederea întocmirii proiectului de management, la cererea candidaților, Spitalul Orășenesc Băicoi, poate pune la dispozitia acestora in maxim 3 zile de la solicitare, copii dupa documentele necesare (buget de venituri si cheltuieli, executie bugetară, structura organizatorică, structura de personal a unitatii), cu excepția acelor informații sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legal.

Mass-media si persoanele interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management, vor transmite până la  data de 31.05.2021, ora 14,00, pe adresa de e-mail spitalul_o_baicoi@yahoo.com, solicitarile de participare, cu precizarea numelui si prenumelui, precum si eventualele intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management. Confirmarea de participarea se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, de către comisia de concurs, în termen de maxim 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Anuntul de concurs și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică la Spitalul Orășenesc Băicoi vor fi afișate pe site-ul spitalului www.spitalulorasenescbaicoi.ro

Relații suplimentare se pot obține pe adresa de e-mail spitalul_o_baicoi@yahoo.com.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Calendarul de desfășurare a concursului este:

Data publicării anuntului15.04.2021
Vizitarea spitalului de către candidații interesați sub îndrumarea directorului medical28.04.2021, in intervalul orar 09.00- 14.00
Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs20.05.2021, ora 16,00
Verificarea/selecția dosarelor candidaților21.05.2021
Afișarea rezultatelor la verificarea/selecția dosarelor de concurs24.05.2021, ora 12,00
Depunerea contestațiilor privind verificarea/selecția dosarelor25.05.2021, ora 12,00
Afișarea rezultatelor contestațiilor privind verificarea/selecția dosarelor26.05.2021, ora 12,00
Publicarea pe site a proiectelor de management28.05.2021,ora 10,00
Susținerea publică a proiectului de management04.06.2021, ora 10,00
Afișarea rezultatelor probei de susținere publică a proiectului de management07.06.2021, ora 10,00
Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei de susținere publică a proiectului de management08.06.2021, ora 10,00
Afișarea rezultatelor contestațiilor privind proba de susținere publică a proiectului de management09.06.2021, ora 10,00 
Afișarea rezultatelor finale ale concursului09.06.2021, ora 12,00