Spitalul Orăşenesc Băicoi caută director medical și financiar-contabil

571

În conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare, managerul Spitalului Orășenesc Băicoi organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 1. director medical și 2. director financiar-contabil, funcții specifice comitetului director.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Băicoi, din orașul Băicoi, Str. Spitalului nr. 7, jud. Prahova, în perioada 10.01.2022 – 09.02.2022, și cuprinde următoarele etape:

 1. Test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 2. Susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. Interviul de selecție.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
 3. sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Criterii specifice:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
  • sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
  • au cel puțin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc;
  • sunt cadre didactice recomandate de senatul instituției de învățământ medical superior în cauză, cu aprobarea managerului și cu avizul consiliului de administrație al spitalului, numai pentru institute sau spitale clinice.
 • pentru directorul financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • pentru directorul medical:
  • cererea de înscriere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
  • copie de pe certificatul de medic specialist;
  • curriculum vitae;
  • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • proiectul de specialitate.
 • pentru directorul financiar-contabil:
  • cererea de înscriere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
  • curriculum vitae;
  • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
  • adeverința medicală care să ateste starea de sănătate
  • corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
  • proiectul de specialitate.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orășenesc Băicoi, din orașul Băicoi, Str. Spitalului nr. 7, jud. Prahova, Biroul R.U.N.O.S., până la data de 25 ianuarie 2022, ora 16.00.

Pe site-ul Spitalului Orășenesc Băicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro), precum și la sediul unității se găsesc afișate:

 • anunțul de concurs;
 • bibliografia de concurs;

Calendarul desfășurării concursului/examenului:

 1. Pentru directorul medical:
Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, presa locală, site, sediul unității – 10.01.2022
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen – 25.01.2022, ora 16.00
Data afișării rezultatului selecției dosarelor – 26.01.2022, ora 16.00
Data-limită până la care se pot depune contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor – 27.01.2022, ora 16.00
Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs/examen – 28.01.2022, ora 16.00
Data desfășurării probei scrise – 02.02.2022, ora 09.00
Data de susținere a proiectului de specialitate – 03.02.2022, ora 09.00
Data interviului de selecție – 03.02.2022, ora 12.00
Data afișării rezultatului final al concursului/examenului – 04.02.2022, ora 16.00
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul final al concursului/examenului – 07.02.2022, ora 16.00
Data afișării soluționării contestațiilor – 08.02.2022, ora 16.00
Data afișării rezultatului final al concursului/examenului – 09.02.2022, ora 16.00

2. Pentru directorul financiar-contabil:

Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, presa locală, site, sediul unității10.01.2022
Data-limită până la care se pot depune dosarele de concurs/examen25.01.2022, ora 16.00
Data afișării rezultatului selecției dosarelor26.01.2022, ora 16.00
Data-limită până la care se pot depune contestațiile privind rezultatul selecției dosarelor27.01.2022, ora 16.00
Data afișării rezultatului contestațiilor privind selecția dosarelor de concurs/examen28.01.2022, ora 16.00
Data desfășurării probei scrise02.02.2022, ora 09.00
Data de susținere a proiectului de specialitate03.02.2022, ora 11.00
Data interviului de selecție03.02.2022, ora 14.00
Data afișării rezultatului final al concursului/examenului04.02.2022, ora 16.00
Data-limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul final al concursului/examenului07.02.2022, ora 16.00
Data afișării soluționării contestațiilor08.02.2022, ora 16.00
Data afișării rezultatului final al concursului/examenului t09.02.2022, ora 16.00

Pe site-ul Spitalului Orășenesc Băicoi (www.spitalulorasenescbaicoi.ro), precum și la sediul unității se găsesc afișate:

 • anunțul de concurs;
 • bibliografia de concurs;
 • temele-cadru pentru proiectul de specialitate.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul instituției angajatoare: Spitalul Orăşenesc Băicoi, Str. Spitalului nr.7, judeţul Prahova, telefon: 0244/261.087, e-mail: spitalul_o_baicoi@yahoo.com