Spitalul Municipal Ploiești caută director medical!

393

Spitalul Municipal Ploiești organizează, conform O.M.S.P. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare, concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director după cum urmează:

1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 28.12.2020, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 28.12.2020, ora 13.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate și interviul de selecție, la sediul unității din Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59.

Data până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.12.2020, ora 12.00.

Bibliografia de concurs și temele pentru proiectul de management se afișează la avizierul unității și pe site-ul unității www.spitalulmunicipalploiesti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul R.U.N.O.S., telefon 0244.523.904, interior 156.