Spitalul Municipal Câmpina scoate 7 posturi la concurs

1750

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă ne/determinată a funcțiilor contractuale, vacante/temporar vacante, de:

 • 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă pentru Spații Comune;
 • 2 posturi de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată cu normă întreagă,până în data de 01.02.2022. pentru Secția Obstetrică Ginecologie;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea balneofizioterapie, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă pentru Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie;
 • 1 post de asistent medical, specialitatea medicină generală, pe perioadă determinată cu normă întreagă, până în data de 01.03.2022. pentru Secția Pediatrie;
 • 1 post de infirmieră pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă pentru Secția Chirurgie;
 • 1 post de registrator medical debutant, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă pentru Compartimentul Statistică Medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • școală generală, 6 luni vechime pentru îngrijitoare curățenie;
 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată studii superioare, fără vechime în specialitate pentru asistent medical;
 • școala generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
 • diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii pentru registrator medical, fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 februarie 2020, ora 13:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 03 martie 2020, ora 10.00: proba orală/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, județul Prahova, bd. Carol I nr. 117, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244/337.351, interior 102.