Spitalul Municipal Câmpina scoate 6 posturi la concurs

1212

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată/nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante/vacante după cum urmează:

 • un post de infirmieră, pe perioadă nedeterminată, pentru Compartimentul de Primiri Urgențe;
 • un post de infirmieră debutantă, pe perioadă nedeterminată, pentru Compartimentul dc Primiri Urgențe;
 • un post de registrator debutant, pe perioadă determinată până la data de 01.03.2023, pentru Compartimentul de Primiri Urgențe.
 • asistent medical principal, specialitatea medicină generală pentru Secția Pediatrie;
 • asistent medical, specialitatea medicină de laborator pentru – Laboratorul de Analize Medicale;
 • asistent medical principal, specialitatea medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru infirmieră:
  • cel puțin 6 luni vechime în activitate;
  • studii medii;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
  • pentru infirmieră debutantă:
   • studii medii;
   • fără vechime.
 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 18 mai 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 27 aprilie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare, cel puțin 5 ani vechime în specialitate – pentru asistent principal;
 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare, cel puțin 6 luni vechime în specialitate – pentru asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 mai 2021, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor.
 • 25 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 28 mai 2021, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, județul Prahova, bd. Carol I nr. 117, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244/337.351, interior 102.