Spitalul Județean de Urgență Ploiești caută Manager

485

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice al căror management a fost transferat la Consiliul Județean Prahova, pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Prahova, Bd. Republicii nr. 2 – 4, Palatul Administrativ, Sala de 200 de locuri, în perioada 19 august 2019 – 5 septembrie 2019, în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în prezentul anunț, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 19 august 2019, ora 11.00;
 • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru, în data de 28 august 2019, ora 11.00.

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 • copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen dc valabilitate;
 • copiu certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 • copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într- o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • cuniculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia dc concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • adeverința, din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • copie certificată pentru eunfonnitate a actelor (certificat căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 • declarație pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatata de către instituția competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidați interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 22.07.2019, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa, cu privire la problemele de la fața locului.

Persoanele și mass-media interesate să participe la susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail c_sjup@yahoo.com cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management, până în data de 27.08.2019, ora 13.00.

Participarea la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către Comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Documentele privind dosarul de înscriere la concurs depuse într-un plic sigilat, se depun la Registratura Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Str. Găgeni nr. 100. Perioada de înscriere este de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și până în data de 16 august 2019, ora 14.00.

Pe site-ul Spitalului Județean dc Urgență Ploiești www.sjup.ro precum și la sediul unității se află afișate:

 • anunțul de concurs;
 • dispoziția Președintelui Consiliului Județean Prahova 170.09.05.2017, modificată prin Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr. 142/23.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • bibliografia de concurs;
 • temele cadru pentru proiectul dc management;
 • calendarul de concurs.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, strada Găgeni nr. 100, Județul Prahova, Serviciul RUNOS, telefon 0244/537.711, interior 286, 285.