Spitalul Județean de Urgență Ploiești caută manager!

561

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești Nr.1402/14.01.2020 organizează concurs ȋn conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătaţii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfaşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr.170/09.05.2017, modificată prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr.142/23.05.2018,modificată şi completată prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr.299/27.08.2019 pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice  al căror management a fost transferat la Consiliul Județean Prahova si conform HG nr.286/2011 completată prin HG nr.1027/2014, pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică.

Concursul se va desfaşura la sediul Consiliului Judeţean Prahova , Bld.Republicii Nr.2-4 Palatul Administrativ,  Sala de 200 de locuri, ȋn perioada 20 februarie 2020-12 martie 2020, ȋn două etape:

a)etapa de verificare a ȋndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite ȋn prezentul anunţ , etapă eliminatorie, care va avea loc ȋn data de 20 februarie 2020, ora 10.

b)etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru şi evaluarea abilităţilor manageriale ale candidaţilor, ȋn data de 03 martie 2020, ora 10.

La concurs pot participa persoane fizice care ȋntrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a)cunosc limba română, scris şi vorbit;

b)sunt absolvenţi ai unei instituţii de ȋnvăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c)sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare ȋn management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătaţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat ȋn management sanitar, economic ori administrativ organizat ȋntr-o instituţie de ȋnvăţământ superior acreditată, potrivit legii;

d)au cel puţin 10 ani vechime ȋn posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e)nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei ȋn care a intervenit reabilitarea;

f)sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g)nu au ȋmplinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de ȋnscriere trebuie să conţină urmatoarele documente:

a)cererea de ȋnscriere la concurs ȋn care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat ȋn termen de valabilitate;

c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare ȋn management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin.(1) lit.c) ori a diplomei de masterat sau doctorat ȋn management sanitar, economic sau administrativ, organizat ȋntr-o instituţie de invăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e)curriculum vitae;

f)adeverinţa care atestă vechimea ȋn posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de munca;

g)cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta işi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h)adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i)declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea ȋnainte de anul 1989;

j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat căsătorie etc) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k)proiectul de management realizat de candidat;

l)declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m)declaraţie pe propria răspundere ca in  ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită ȋn cadrul spitalului ȋn data de 04.02.2020. ora 11.00, sub ȋndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

Persoanele şi mass-media interesate să participe la susţinerea proiectului de management vor transmite intenţia de participare pe adresa de e-mail: c_sjup@yahoo.com , cu precizarea numelui şi prenumelui şi eventualele ȋntrebări pe care vor să le adreseze candidaţilor ȋn legătură cu proiectul de management până la data de 02.03.2020 ora 10.

Participarea la susţinerea proiectului de management a persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de către Comisia de concurs,cu cel puţin 24 de ore ȋnainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Documentele privind dosarul de ȋnscriere la concurs depuse ȋntr-un plic sigilat , se depun la Registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Strada Găgeni nr.100.

Perioada de înscriere este de la data apariţiei anunţului pe portalul posturi.gov.ro şi până la data de 17 februarie 2020, ora 14.00.

Pe site-ul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti  www.sjup.ro , precum şi la sediul unităţii se află afişate:

-Anunţul de concurs

-Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova nr.170/09.05.2017, modificată prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr.142/23.05.2018 , modificata si completata prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Prahova nr.299/27.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică

-Bibliografia de concurs

-Temele cadru pentru proiectul de management

-Calendarul de concurs