Spitalul de Psihiatrie „Voila” din Câmpina scoate 3 posturi la concurs!

1092

Spitalul de Psihiatrie „Voila” din Câmpina, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

1 (un) post de asistent medical generalist debutant (P.L.) – Secția II psihiatrie adulți;
• 1 (un) post de asistent medical generalist debutant (P.L.) – Compartimentul de terapie ocupațională și ergoterapie;
• 1 (un) post de asistent medical generalist (PL.) – Compartimentul de terapie ocupațională și ergoterapie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de asistent medical generalist debutant
diplomă absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă;
nu necesită vechime în specialitate.

• pentru postul de asistent medical generalist:
diplomă absolvire școală sanitară postliceală sau echivalentă;
minimum 6 luni vechime ca asistent medical.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 23 iulie 2019, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 31 iulie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • 05 august 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Psihiatrie „Voila” din Câmpina, str. Voila nr. 114, Judeţul Prahova, telefon 0344/101.118, interior 801/807.