Spitalul de Pneumoftiziologie din comuna Florești caută director financiar-contabil

822

Spitalul de Pneumoftiziologie din comuna Florești, str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 44, județul Prahova organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director financiar-contabil.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • sunt absolvenți de master;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor, în ultimii 6 ani au activat minimum 3 ani în funcții similare postului în domeniul sanitar.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 23.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 26.04.2019, ora 10.00 – susținere orală a proiectului de specialitate și ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.04.2019, ora 15.00.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pneumofliziologie Florești și se publică pe site-ul spitalului www.spital-floresti.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0244/369.215, interior 230; 0726/136.796 – Biroul Resurse Umane.