Spitalul de Pediatrie Ploiești scoate 8 posturi la concurs

1291

Spitalul de Pediatrie Ploiești, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

 • psiholog stagiar, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului de Sănătate al Spitalului de Pediatrie Ploiești
 • 2 posturi asistent medical debutant, studii superioare, în cadrul Compartimentului primire urgențe
 • asistent medical debutant, studii superioare, în cadrul Compartimentului Sterilizare dietetic, pentru dietetic
 • asistent medical debutant, studii postliceale, în cadrul Compartimentului primire urgențe
 • statistician, în cadrul Compartimentului statistică și informatică medicală
 • muncitor calificat, instalator treapta IV, în cadrul Compartimentului personal deservire – posturi fixe – stații centrale de oxigen
 • muncitor necalificat în cadrul Compartimentului deservire – bloc alimentar

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • medic șef birou:
  • diplomă de medic;
  • să fie absolvent cu diplomă sau certificat al unui program de formare în domeniul managementului calității în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii;
  • 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
 • asistent medical de laborator principal șef:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specializarea asistent medical de laborator;
  • diplomă obținută în urma examenului de grad principal;
  • 5 ani vechime ca asistent medical de laborator;
  • diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare PC.
 • asistent medical oftalmologie:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specializarea medicina generală;
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
  • diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare PC.
 • asistent medical recuperare fizică:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, specializarea balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală;
  • minimum 6 luni vechime ca asistent medical;
  • diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare PC.
 • asistent medical debutant UPU:
  • diplomă de licență în specialitate – specializarea medicină generală;
  • cunoștințe operare PC;
  • nu se solicită vechime.
 • asistent medical debutant Pediatrie II, și cardiologie:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – specializarea medicină generală;
  • diplomă de bacalaureat;
  • cunoștințe operare PC;
  • nu se solicită vechime.
 • îngrijitoare:
  • școală generală – 10 clase;
  • nu se solicită vechime.
 • muncitor:
  • școală generală -10 clase;
  • nu se solicită vechime.

*Chitanță taxă înscriere în valoare de 100 lei


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 iunie  2022, ora 09.00: proba scrisă;
 • 27 iunie 2022, ora 09.00: proba practică/interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Spitalul de Pediatrie Ploiești, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 4-6, județul Prahova, telefon: 0787/439.488.