Spitalul de Pediatrie Ploieşti caută manager!

700

In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Municipiului Ploieşti, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiesti nr. 3154/2019  și modificată prin dispoziția Primarului Municipiului Ploiesti nr. 13701/2019, Consiliul de Administrație al Spitalului de Pediatrie Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Pediatrie Ploieşti, str. M. Eminescu, nr. 4-6, în perioada 23.12.2019 – 13.02.2020, desfășurându-se în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă ce va fi finalizată în data de 28.01.2020 – etapă eliminatorie.
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura pe baza temelor cadru, în data de 10.02.2020, ora 10,00.

La concursul pentru ocuparea funcției de manager din spitalele publice pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Calendarul de desfășurare a concursului este :

 • 20.01.2020, în intervalul orar 08,00 – 16,00 – Vizitarea spitalului de către candidații interesați;
 • 27.01.2020, până la orele 16,00 – Termen limită de înscriere a candidaților (depunere dosare);
 • 28.01.2020 – Data limită pentru verificarea dosarelor și publicarea listei candidaților înscriși, cu menționarea rezultatului ‘admis ‘ sau ‘respins’;
 • 29.01.2020, între orele 08,00 – 16,00 – Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor ;
 • 30.01.2020 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la contestații;
 • 03.02.2020 – Afișarea pe site-ul unității a proiectelor de management ale candidaților admiși;
 • 10.02.2020, ora 10,00 – Susținerea publică a proiectului de management;
 • 10.02.2020 – Afișarea rezultatelor în urma susținerii proiectului de management;
 • 11.02.2020, între orele 08,00 – 16,00 – Depunerea contestațiilor la rezultatele afișate în urma susținerii proiectului de management;
 • 13.02.2020 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestatiilor;
 • 13.02.2020 – Afișarea rezultatelor finale.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b)copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

c)copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d)copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute de art. 1 alin. 1 lit. C din Regulament ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

e)curriculum vitae;

f)adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

g)cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta işi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

h)adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i)declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j)copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;

k)proiectul de management realizat de candidat;

l)declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m)declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n)declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului de Pediatrie Ploieşti din bdul. Independenţei, nr. 18, la serv. R.U.N.O.S până la data de 27.01.2020, ora 16,00, precizându-se numărul de pagini din dosar.

Mass-media și persoanele interesate de susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail : secretariat@spitalpediatrie.ro, până la data de 06.02.2020, cu precizarea numelui, prenumelui și a eventualelor întrebări. Participarea persoanelor interesate se va face dupa confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Pe site-ul Spitalului de Pediatrie Ploieşti (www.spitalpediatrie.ro), precum și la sediul unității se află afișate :

 • Anunțul de concurs ;
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică din spitalele publice aflate în subordinea autorităților administrației publice locale ale Municipiului Ploiești, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești nr. 3154 și modificată prin dispoziția nr. 13701 ;
 • Bibliografia de concurs ;
 • Temele – cadru pentru proiectul de management.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0733428743, int. 204, luni – joi, între orele 08,00 – 16,00, vineri între orele 08,00 – 14,00.

Foto cu caracter ilustrativ