Spitalul de Pediatrie Ploiești caută director medical!

526

Spitalul de Pediatrie Ploiești organizează conform O.M.S.P. nr. 284/2007, modificat și completat de O.M.S.P. nr. 954/2017, în data de 09.07.2019, ora 09.00, locația din Bd. Independenței nr. 18, concurs pentru ocuparea postului de director medical.

Condiții generale de înscriere la concurs:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiții specifice de înscriere la concurs:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Înscrierile se fac la Spitalul de Pediatrie – Compartimentul R.U.N.O.S, în perioada de la 14.06.2019 și până la data de 28.06.2019, ora 12.00, iar dosarul va cuprinde următoarele acte:

 1. cererea de înscriere;
 2. copie de pe actul de identitate;
 3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 4. copie de pe certificatul de medic specialist / primar;
 5. curriculum vitac;
 6. adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate;
 11. chitanța reprezentând taxa de înscriere la concurs, în valoare de 300 lei. Copiile actelor de mai sus se prezintă însoțite de originale pentru certificare conform cu originalul.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0244/592.805, interior 204.