Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga caută Director medical!

581

Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical din cadru Comitetului Directorul Spitalului.

Concursul va avea loc la Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga din Azuga, Str. Victoriei nr. 2, în data de 27.08.2019 desfășurându-se în trei probe de evaluare, după cum urmează:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specific postului în data de 27.08.2019. ora 10.00:
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 28.08.2019, ora 12.00:
 • interviul de selecție în data de 28.08.2019, ora 14.00.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepția interviului de selecție. în termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Calendarul de concurs pentru concursul de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga.

Data limită publicarea anunțului de concurs – 15 iulie 2019.

Data limită, ora și locul unde se pol depune actele pentru dosarele de concurs (dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului) – 17 august 2019, ora 12.00, la sediul Spitalului dc Ortopedie și Traumatologie Azuga, Str. Victoriei nr. 2, județul Prahova.

Data 18 august 2019, ora 12.00 – termen afișare rezultate selecție dosare. Data 18 august 2019. ora 16.00 – termen depunere contestație cu privire la selecția dosarelor (cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului verificării dosarelor).

Data 19 august 2019, ora 16.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la selecția dosarelor (24 de ore de la data depunerii contestației).

Data, ora și locul desfășurării primei probe a concursului – testul- grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului – 27 august 2019, ora 10.00, la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Str. Victoriei nr. 2, județul Prahova.

Data 27 august 2019, ora 14.00 – termen, afișare rezultate test-grilă.

Data 27 august 2019, ora 16.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise.

Data 28 august 2019, ora 11.00, termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea probei scrise.

Data 28 august 2019, ora 12.00 – susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și a interviului de selecție.

Data 28 august 2019, ora 16.00 – termen afișare rezultate susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție.

Data 29 august 2019, ora 10.00 – termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate.

Data 29 august 2019, ora 15.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea proiectului de specialitate.

Data 29 august 2019, ora 16.00 – termen în care sc afișează rezultatele finale.

Data 29 august 2019, ora 16.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale – 24 ore de la data afișării rezultatului final.

Data 30 august 2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la rezultatele finale – 24 ore de la termenul de depunere contestații.

Data 30 august 2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate concurs – admis/respins.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie ssu de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârstă de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durata, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere (anexa nr. 3);
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate (sigilat);
 • taxa de concurs – 150 lei.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Str. Victoriei nr. 2, județul Prahova, Compartiment R.U.N.O.S. cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului/examenului, respectiv până în data de 17.08.2019.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs la Compartimentul R.U.N.O.S., telefon 0244/32.20.51, interior 211 și pe site-ul spitalului www.ortopedieazuga.ro.