Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga caută director financiar contabil

838

În conformitate cu prevederile Dispoziției primarului orașului Azuga nr.179/17.07.2019 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursuri lor’examenelor specifice comitetului director din spitalele publice aliate în administrarea autorității publice locale a orașului Azuga, managerul Spitalului de Ortopedic și Traumatologie Azuga organizează concurs pentru ocuparea funcției de director financiar contabil din cadrul Comitetului Directorul Spitalului.

Concursul va avea loc la Spitalul de Ortopedic și Traumatologie Azuga din Azuga. Sir. Victoriei nr. 2. în data de 09.09.2019, desfășurându-se în trei probe de evaluare după cum urmează;

 • test grilă lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului in data de 09.09.2019, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului în data de 10.09.2019. ora 12.00:
 • interviul de selecție in data de 10.09.2019. ora 14.00.

Candidat ii au dreptul să conteste rezultatul final al concursuluiexamenului, cu excepția internului de selecție, in termen de 24 de ore de la data afișării. Contestația se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Calendarul de concurs pentru concursul de ocupare a funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul de Ortopedie și Traumatologie Azuga.

Data limită publicarea anunțului de concurs în mediile enumerate, 9 august 2019.

Data limită, ora și locul unde se pot depune actele pentru dosarele de concurs (Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului) – 30 august 2019, ora 12.00. la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Str. Victoriei nr, 2, județul Prahova.

 • Data 2 septembrie 2019. ora 12.00 – termen afișare rezultate selecție dosare.
 • Data 2 septembrie 2019, ora 16.00 – termen depunere contestație cu privire la selecția dosarelor (cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului verificării dosarelor).
 • Data 3 septembrie 2019. ora 16.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la selecția dosarelor (24 de ore de la data depunerii contestației)
 • Data, ora și locul desfășurării primei probe a concursului – testul-grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului 9 septembrie 2019, ora 10.00, la sediul Spitalului de Ortopedie și Traumatologie Azuga, Str. Victoriei nr. 2, județul Prahova.
 • Data 9 septembrie 2019, ora 14.00. termen afișare rezultate test grilă.
 • Dala 9 septembrie 2019, ora 16.00, termen depunere contestație cu privire la notarea probei scrise.
 • Data 10 septembrie 2019. ora 11.00, termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea probei scrise.
 • Data 10 septembrie 2019, ora 12.00, susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului și a interviului de selecție.
 • Data 10 septembrie 2019, ora 16.00, termen afișare rezultate susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție.
 • Data 11 septembrie 2019, ora 10.00, termen depunere contestație cu privire la notarea proiectului de specialitate.
 • Data 11 septembrie 2019, ora 15.00, termen afișare rezultate contestații cu privire la notarea proiectului de specialitate.
 • Data 11 septembrie 2019, ora 16.00, termen în care se afișează rezultatele finale.
 • Data 11 septembrie 2019, ora 16.00 – termen depunere contestație cu privire la rezultatele finale – 24 ore de la data afișării rezultatului final.
 • Data 12 septembrie 2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate contestații cu privire la rezultatele finale – 24 ore de la termenul de depunere contestații.
 • Data 12 septembrie 2019, ora 13.00 – termen afișare rezultate concurs – admis/respins.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate,
 • nu au vârstă de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puțin 2 ani vechime in specialitatea studiilor,
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite in domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene in domeniu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • certificat de integritate comportamentală/adeverință înlocuitoare (conform Legii nr. 118/2019);
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate (sigilat);
 • taxa de concurs -150 lei.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs la sediul Spitalului de Ortopedic și Traumatologie Azuga din Azuga. Str. Victoriei nr. 2. județul Prahova, Compartiment R.U.N.O.S. cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului/examenului, respectiv până în data de 30.08.2019.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la dată comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează in termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs la Compartiment R.U.N.O.S., telefon 0244/32.20.51, interior 211 și pe site-ul spitalului www.ortopedieazuga.ro.