Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova scoate 2 posturi la concurs!

890

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova din Ploieşti, judeţul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel :

1 (unu) post vacant de șofer autosanitară 1 la Stația Ploiești;
• 1 (unu) post vacant de șofer autosanitară 1 la substația Vălenii de Munte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului,
 • permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C,
 • 6 ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist (demonstrabil pe carte de munca sau similar și permis de conducere categoria C de 6 ani) sau trei ani ca șofer autosanitară II împliniți la data depunerii dosarului de concurs;
 • diplomă de absolvire adeverință că urmează cursul de ambulanțier conform ordinului ministrului sănătății privind înființarea școlii de ambulanțieri în cadrul Stației de Salvare a Municipiului București, actual Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, precum și in alte servicii județene de ambulanță, acreditate prin ordin al ministrului sănătății.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 28 august 2019, ora 09.00: proba practică și interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova din Ploieşti, Şos. Vestului nr. 24, judeţul Prahova, telefon 0244/556.980, fax 0244 595353 e-mail office@ambulantaprahova.ro.