Serviciul de Ambulanță Județean Prahova scoate 16 posturi la concurs!

791

Organizeaza recrutare personal pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi:

Posturi vacante SAJ Prahova:

 • 6 (sase) posturi Asistent medical generalist (PL) – Statia Ploiesti
 • 3 (trei) posturi Asistent medical debutant (PL)-Statia Ploiesti
 • 1 (unu) post Asistent medical principal (PL) – Statia Ploiesti
 • 1 (unu) post Asistent medical generalist (PL)-Substatia Baltesti
 • 1 (unu) post Asistent medical generalist (PL) -Substatia Campina
 • 1 (unu) post Asistent medical generalist (PL)- Substatia Ciorani
 • 1 (unu) post Asistent medical generalist (PL) -Substatia Comarnic
 • 2 (doua) posturi Asistent medical generalist (PL) -Substatia Baicoi

I. Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile HG or. 286/2011 si OMS or. 1470/2011 la Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova- Ploiesti, Sos. Vestului, Nr.24 si va cuprinde urmatoarele etape :
• Selectia dosarelor de inscriere in data de 29.06.2022
• Proba scrisa in data de 11.07.2022
• Interviul in data de 14.07.2022

Pentru a ocupa un post contractual, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele:

Conditii generale:

In conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, candidatul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii pentru ocuparea unui post contractual vacant sau temporar vacant:

a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie au a uni infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Nu pot participa Ia concurs fostii saiariati care au savarsit o abatere grava sau abateri repetate de Ia regulile de disciplina a muncii stabilite prin contractuI coiectiv de munca sau reguiamentul intern, ca sanctiune disciplinara si cei care nu au corespuns profesionaI Iocuiui de munca in care au fost incadrati.

Conditii specifice Asistent medical debutant (PL), conform OMS nr. 1470/2011:

• diploma de bacalaureat;
• diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hot. Guv. Nr. 797/1997;
• cunoasterea si utilizarea programelor MS Office (Word);
• certificat de membru vizat la zi;

Conditii specifice Asistent medical generalist (PL), conform OMS nr. 1470/2011:

• diploma de bacalaureat;
• diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hot. Guv. Nr. 797/1997;
• cunoasterea si utilizarea programelor MS Office (Word);
• certificat de membru vizat la zi;
• minim 6 luni vechime in specialitate.

Conditii specifice Asistent medical principal (PL), conform OMS nr. 1470/2011:

• diploma de bacalaureat;
• diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hot. Guv. Nr. 797/1997;
• cunoasterea si utilizarea programelor MS Office (Word);
• certificat de membru vizat la zi;
• minim 5 ani vechime in specialitate;
• adeverinta grad principal.

In vederea recrutarii, candidatii vor depune un dosar in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data
publicarii anuntului (15.06.2022 -28.06.2022- pana la ora 15:00), la sediul Serviciului de Ambulanta
Judetean Prahova, care va contine urmatoarele documente:

• cerere de inscriere la concurs adresata conducerii Serviciului de Ambulanta Judetean Prahova;
• acord de prelucrare a datelor cu caracter personal;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
• copie certificat de nastere, certificat de casatorie ( unde este cazul);
• copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altar acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului (bacalaureat, postliceala, specializari)
• copia cametului de munca care sa ateste vechimea in munca si vechimea in specialitate pana la 31.12.2010;
• copie certificat de membru vizat la zi;
• copie malpraxis;
• adeverinta de participare la recrutare de la OAMGMAMR;
• copie adeverinta de vechime eliberata de angajator /-i, care sa ateste activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor si eventualele modificari ale contractului de munca.

Pentru demonstrarea vechimii in cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European se va prezenta Formularul U2 tradus si legalizat;

• certificat de integritate comportamentala, conform Legii nr. 118/2019;
• cazierul judiciar;
• adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu eel mult 6 !uni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al
candidatului si va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
• curriculum vitae;
• dosar cu sina (PVC) ;
• taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidatii depun aceasta suma la casieria unitatii.

Actele vor fl prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. in cazul nepromovarii concursului se vor elibera, pe baza unei cereri adresate conducerii, numai documentele depose in original.
La recrutare pot participa numai candidatii care indeplinesc conditiile legale, respectiv ale caror dosare sunt complete, corect intocmite si depose in termeoul prevazut in anuot. Neindeplinirea uneia/unora dintre conditii ori nerespectarea modalitatii si termenelor de depunere a dosarelor de inscriere atrage respingerea participarii la procesul de recrutare.

Calendarul de desfasurare a concursului:

• 15.06.2022 – 28.06.2022, depunerea dosarelor de inscriere;
• 29.06.2022 – selectia dosarelor de inscriere si afisarea rezultatelor selectiei;
• 30.06.2022 – depunerea contestatiilor la selectia dosarelor, pana la ora 13:00;
• 01.07.2022 – solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor cu privire la acestea, pana la ora 13:00;
• 11.07.2022, ora 11:00, sustinerea probei scrise. In aceeasi zi se vor afisa rezultatele probei scrise;
• 12.07.2022 – depunerea contestatiilor la proba scrisa, pana la ora 15:00;
• 13.07.2022 – solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor cu privire la acestea, pana la ora 15:00;
• 14.07.2022, ora 09:00, sustinerea interviului de selectie. In aceeasi zi se vor afisa rezultatele interviului;
• 15.07.2022 depunerea contestatiilor la interviu, pana la ora 13:00;
• 18.07.2022 solutionarea contestatiilor la interviu si afisarea rezultatelor finale;

Dispozitii finale:

 • Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.
 • Durata probei scrise se stabileste la 90 de minute.
 • La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de concurs.
 • Dupa inceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfiisurarii probei.
 • In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
 • Proba scrisa si interviul se vor inregistra integral video si audio.
 • Testul grila nu trebuie sa contina semne distincte, utilizarea altor culori, stersaturi, tabele etc. Pentru completarea acestuia se va folosi exclusiv pix de culoare albastra. Pixurile de tip Pilot ( care se sterg) sunt interzise.
 • Comisia de concurs, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea „anulat” pe toate paginile lucrarii si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
 • Testul grila se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului, purtand stampila acesteia pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta sus, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei in care exista un singur candidat pentru postul vacant/temporar vacant, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.
 • Proba scrisa, care este eliminatorie, consta in rezolvarea unui test grila, completarea raspunsurilor in grila fiind obligatorie la toate intrebarile. Necompletarea unei grile sau a mai multora este considerata semn distinctiv si atrage anularea lucrarii scrise. Proba scrisa, de evaluare a cunostintelor teoretice, consta in rezolvarea din tematica si bibliografia publicata a unui test grila format din 25 intrebari complement simplu, fiecare intrebare fiind notata cu 4 puncte. Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs testul-grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.
 • La inceputul probei scrise, procedura de desfasurare va fi prelucrata cu candidatii, care vor semna de luare la cunostinta.
 • Sunt declarati admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
 • Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati admisi la proba scrisa.
 • Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziua
  desfii􀀖urarii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Data si ora sustinerii acestuia se afiseaza o data cu rezultatele probei scrise, deoarece acestea pot suferi modificari, in functie de numarul de candidati declarati admisi pentru aceasta proba.

Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

a) Abilitati si cunostinte impuse de functie;
b) Capacitatea de analiza si sinteza;
c) Motivatia candidatului;
d) Comportamentul in situatii de criza;
e) Initiativii si creativitate.

 • Sunt declarati admisi la interviu candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
 • Pentru probele concursului punctajele se stabilesc dupii cum urmeaza:
  a) pentru proba scrisa punctajul este de maximum 100 de puncte;
  b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.
 • Punctajul final se calculeazii ca medie aritmetica a punctajelor obtinute la proba scrisa si interviu.
 • Se considera admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obtinut eel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru acelasi post, cu conditia ca acestia sa fi obtinut punctajul minim necesar.
  Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei functii contractuale vacante sau temporar vacante se consemneaza in raportul final al concursului.

Pentru bibliografie si alte detalii accesati pagina oficiala.