Serviciul de Ambulanță Județean Prahova caută director medical, director tehnic, director economic și asistent șef

910

Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, cu sediul în Ploiești. Șos. Vestului nr. 24, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M S. nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanta județene.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, criteriile generale și specifice prevăzute de O M S. nr. 157/2019.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. are domiciliul stabil în România;
 2. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar facem incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu are vârsta de pensionare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 3 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

Concursul se va organiza conform calendarului următor;

 • 14.05.2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 22.05.2019, ora 09.00, proba scrisă;
 • 27.05.2019, susținerea proiectului de specialitate și interviul.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulantă Județean Prahova;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă Cu originalul;
 • curriculum vitae;
 • carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar:
 • copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate. adeverințe, conforme cu originalul;
 • declarația pc propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul dc familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • dosar cu șina (PVC);
 • proiectul/lucrarea de specialitate. Candidații aleg una din temele stabilite de comisia de concura și elaborează un proiect de management care vizează Serviciul de Ambulanta Prahova, într-un volum de maximum 8-10 pagini în Aria] cu fonturi de 14;
 • taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidații depun aceasta suma la casieria unității.

Actele solicitate în copie pentru dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concura în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul din Ploiești, Șos. Vestului nr. 24.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcția de director medical și metodologia proprie de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul Serviciului de Ambulanta Județean Prahova și se publica pe site-ul www.ambulanțaprahova.ro secțiunea concursuri.

Relații suplimentare la sediul din Ploiești, Șos. Vestului nr. 24, persoană de contact Oprea Cristina, telefon 0244 595353, fax 0244 595353, e-mail office@ambulantaprahova.ro.

Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Șos. Vestului nr. 24, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director tehnic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanta județene.

Pentru participarea la concurs candidați: trebuie să îndeplinească cumulativ, criteriile generale și specifice prevăzute de O.M.S. nr. 157/2019.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • are domiciliul stabil în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția, situației în care a intervenit reabilitarea;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu are vârsta de pensionare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil tehnic;
 • au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea studiilor,
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate, sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14.05.2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 22.05.2019, ora 09.00, proba scrisă;
 • 27.05.2019, susținerea proiectului de specialitate și interviul.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulantă Județean Prahova;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 • curriculum vitae;
 • carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe, conforme cu originalul;
 • declarația pe propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • dosar cu șina (PVC);
 • proiectul/lucrarea de specialitate. Candidații aleg una din temele stabilite de comisia de concura și elaborează un proiect de management care vizează Serviciul de Ambulanta Prahova, intr-un volum de maximum 8-10 pagini în Arial cu fonturi de 14;
 • taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidații depun această sumă la casieria unității.

Actele solicitate în copie pentru dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul din Ploiești. Șos. Vestului nr. 24,

Bibliografia pentru concurs și ternele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcția de director tehnic și metodologia proprie de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul Serviciului de Ambulanta Județean Prahova și se publică pe sile-ul www.ambulanțaprahova.ro secțiunea concursuri.

Relații suplimentare la sediul din Ploiești, Șos. Vestului nr. 24. persoană de contact Oprea Cristina. telefon 0244 595353, fax 0244 595353, e-mail office@ambulantap rahova.ro.

Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Șos. Vestului nr. 24, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției de director economic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanta județene.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, criteriile generale și specifice prevăzute de O.M.S. nr. 157/2019.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • are domiciliul stabil în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu are vârsta de pensionare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
 • vechime cel puțin 6 ani și 6 luni în specialitatea studiilor;
 • deținător de certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementarilor europene în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14.05.2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 22.05.2019, ora 09.00, proba scrisă;
 • 27 05.2019, susținerea proiectului de specialitate și interviul.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulantă Județean Prahova;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 • curriculum vitae;
 • carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe, conforme cu originalul;
 • declarația pe propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poziție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • dosar cu șină (PVC);
 • proiectul/lucrarea de specialitate. Candidații aleg una din temele stabilite de comisia de concurs și elaborează un proiect de management care vizează Serviciul de Ambulanță Prahova, într-un volum de maximum 8-10 pagini în Arial cu fonturi de 14;
 • taxa de participare la concurs este de 30 de lei participant. Candidații depun această sumă la casieria unității.

Actele solicitate în copie pentru dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, la sediul din Ploiești, Șos. Vestului nr. 24.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcția de director economic și metodologia proprie de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova și se publică pe site-ul www.ambulanțaprahova.ro secțiunea concursuri.

Relații suplimentare la sediul din Ploiești. Șos. Vestului nr. 24, persoană de contact Oprea Cristina. telefon 0244 595353, fax 0244 595353, e-mail office@ambulantaprahova.ro.

Serviciul de Ambulanță Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, Șos. Vestului nr. 24, județul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent șef, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 157/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanta județene.

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, criteriile generale și specifice prevăzute de O.M.S. nr. 157/2019.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • are domiciliul stabil în România;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu are vârsta de pensionare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali,
 • au cel puțin 5 ani vechime ca asistent medical în servicii de ambulanță;
 • sunt absolvenți ai unui curs de perfecționare în domeniul managementului, organizat de o instituție acreditată, din țară sau străinătate sau studii de masterat în domeniul management sanitar sau titlul de doctor în management.

Concursul se va organiza conform calendarului următor

 • 14.05.2019, data limită de depunere a dosarelor;
 • 22.05.2019, ora 09.00, proba scrisă;
 • 27.05.2019, susținerea proiectului de specialitate și interviul.

Dosarul de concurs va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Serviciului de Ambulantă Județean Prahova;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz, conformă cu originalul;
 • curriculum vitae;
 • carnet de muncă sau adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • copii ale diplomelor de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competențe/atestate, adeverințe, conforme cu originalul;
 • declarația pe propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • dosar cu șina (PVC);
 • proiectul/lucrarea de specialitate. Candidații aleg una din temele stabilite de comisia de concurs și elaborează un proiect de management care vizează Serviciul de Ambulanta Prahova, intr-un volum de maximum 8-10 pagini în Arial cu fonturi de 14;

! taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidații depun această sumă la casieria unității.

Actele solicitate în copie pentru dosar vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul din Ploiești, Șos. Vestului nr. 24.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate din domeniul de activitate pentru funcția de asistent șef și metodologia proprie de deslașurare a concursului sunt afișate la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Prahova și se publică pe site-ul www.ambulanțaprahova.ro – secțiunea concursuri.

Relații suplimentare la sediul din Ploiești, Șos. Vestului nr. 24, persoană de contact – Oprea Cristina, telefon 0244.595353, fax 0244.595353, e-mail office@ambulantaprahova ro.