Serviciul de Ambulanță Județean Prahova angajează!

414

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova, cu sediul în localitatea Ploieşti, Şos. Vestului, nr.24, judeţul Prahova, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, conform Ordin 166/2023, astfel:
– DENUMIREA POSTULUI: 1 post Medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă – Staţia Ploiești

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, astfel:
– 1 post Medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă – Staţia Ploiești

– NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
PERIOADA: nedeterminată

Calendar :
• Termenul limită de depunere a dosarelor – 13.02.2024, ora 12:30
• Selecţia dosarelor de înscriere în data de 15.02.2024
• Proba scrisă în data de 20.02.2024, ora 09:00
• Proba practică în data de 23.02.2024, ora 09:00
Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă – Staţia Ploiești:
I. Studii:
• diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină;
• examen de medic specialist promovat;
• concurs pentru ocuparea postului
II. Vechime: stagiu de rezidențiat terminat
III. Certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania;
IV. Asigurare de răspundere civilă – valabilă pentru anul 2024.

În vederea recrutării, candidaţii vor depune personal un dosar care va conține următoarele documente, în conformitate cu prevederile art. 35 din HG 1336/2022, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexe;
b) acord de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform modelului prevăzut in anexe;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
d) copia certificatului de naștere;
e) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
f) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică – copie de pe diploma de licență și certificatul de specialist;
g) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului. Modelul orientativ al adeverinței care atesta vechimea în muncă este prevăzut în anexe ;
h) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordinul MS nr. 166/2023;
i) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
j) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
k) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
l) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane ;
m) copie certificat de membru al Colegiului Medicilor din Romania, vizat la zi;
n) copie asigurare de răspundere civilă;
o) curriculum vitae, model comun european ;
Taxa de participare la concurs este de 30 de lei/participant. Candidaţii depun această sumă la casieria unităţii, după verificarea documentelor depuse la dosarul la înscriere.
Tematica, bibliografia de concurs si modelele anexelor solicitate sunt disponibile accesând pagina oficială a instituţiei, http://www.ambulantaprahova.ro/, secţiunea Concursuri.

Relaţii suplimentare la sediul: Ploieşti, Şos. Vestului, Nr.24, persoană de contact: Stoica Mădălina, telefon: 0244595353, fax: 0244595353. E-mail : office@ambulantaprahova.ro