Primăria Comunei Balta Doamnei caută șofer pentru microbuzul școlar!

774

Primăria Comunei Balta Doamnei, judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de șofer I – microbuz școlar, Compartimentul Administrativ.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale/medii;
 • posesor permis conducere valabil, categoriile B, C, D;
 • atestat profesional pentru transportul rutier de persoane, în termen de valabilitate;
 • vechime în specialitate – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2020, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 27 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 31 martie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Balta Doamnei, cu sediul în comuna Balta Doamnei, satul Balta Doamnei, str. Principală numărul 243, judeţul Prahova, telefon 0244/469.311, fax 0244/469.311, e-mail: baltadoamnei@europrahova.eu.

Foto cu caracter ilustrativ