Patru posturi disponibile la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova

509

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Compartimentului administrativ, după cum urmează:

 • În baza Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală, cu modificările și completările ulterioare:
  • 1 post de medic veterinar, gradul II:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe biologice șl biomedicale, ramura de știință medicină veterinară, domeniul de licență medicină veterinară, specializarea medicină veterinară;
   • vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani;
   • cunoștințe operare calculator – nivel de bază.
  • 1 post de asistent veterinar, treapta IA:
   • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul veterinar;
   • vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani vechime;
   • cunoștințe operare calculator – nivel de bază.
 • În baza Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare:
 • 1 post de inginer industrie alimentară, gradul debutant:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale, domeniul de licență ingineria produselor alimentare, specializarea ingineria produselor alimentare/tehnologia și controlul calității produselor alimentare/tehnologia prelucrării produselor agricole/controlul și expertiza produselor alimentare;
  • vechime în specialitatea studiilor: nu necesită vechime;
  • cunoștințe operare calculator – nivel mediu.
 • 1 post de muncitor, treapta I:
  • studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat/studii gimnaziale absolvite cu certificat de absolvire; școala profesională constituie avantaj;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 7 ani vechime.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.



   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 mai 2022, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 mai 2022, ora 14.00 – selecția dosarelor de înscriere;
 • 12 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 19 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


  Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, Ploiești, str. Corlătești nr. 11, județul Prahova, telefon: 0244/571.751, interior 226.