Oportunitate de angajare la Primăria Orașului Sinaia

813

Primăria Orașului Sinaia, cu sediul în Sinaia, bd. Carol I nr. 47, județul Prahova, organizează concurs sau examen pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, astfel:

• funcționar în cadrul Dispeceratului de pază și monitorizare al Direcției Poliției Locale
• șofer, treapta I în cadrul Direcției de Asistență Socială

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru funcționar în cadrul Dispeceratului de pază și monitorizare al Direcției Poliției Locale:
studii medii sau generale:
vechimea în muncă nu este necesară;
cunoștințe de operare calculator – Microsoft – Office, social media.

• pentru funcția de șofer, treapta I în cadrul Direcției de Asistență Sociala:
studii medii sau generale (învățământ general obligatoriu);
vechime în muncă de minimum 3 ani;
posesor permis de conducere categoria B;
cunoștințe operare calculator: Microsoft – Office, social media;
cunoașterea unei limbi străine: – engleză – scris și vorbit – nivel mediu;
cunoașterea formularelor privind circulația și consumurile de carburanți și a modului de completare a acestora.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 30 octombrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • 01 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la sediul Primăriei Orașului Sinaia. Persoană de contact – Olaru Isabeta, inspector in cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon 0244.311.788, interior 132, fax 0244.314.509; e-mail isabela.olaru@primaria-sinaia.ro.