1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: Îngrijitor
3. Tipul postului: permanent
4. Categorie postului: funcție contractuală, personal nedidactic
5. Numărul de posturi: 1 post
6. Durata timpului de lucru: 8 h/ zi

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: Studii medii
2. Vechime în muncă: nu este necesară
3. Experiența în învățământ preșcolar constituie avantaj în departajare
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: corespunzatoare postului, specificate in fisa postului

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
NOTĂ:
1. Adeverința care atestăstarea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrulu isănătății.
2. Modelul orientativ al adeverinței menționate la punctul e) este prevăzut în anexa nr. 3 din HG 1336/2022.
3. Documentul prevăzut la punctul f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la punctul f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice.
4. Copiile de pe actele prevăzute la punctele b)-e), se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele , în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis. OPISUL VA FI PREZENTAT IN DUBLU EXEMPLAR
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Dosarele de concurs se depun la adresa: str. Anotimpului, nr.1, Ploiești, secretariat.
Persoana de contact : Oseacă Cristina-Georgeta/ tel.072 4018976

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 13.11.2023 – 24.11.2023, până la ora 12, la sediul instituţiei. Intervalul orar în care se primesc dosarele este 10:00-12:00.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
09 NOIEMBRIE 2023 – PUBLICARE CONCURS

 13 noiembrie – 24 noiembrie 2023 ora 12:00 PRIMIRE DOSARE candidați
 27 noiembrie 2023 VALIDARE DOSARE candidați
 27 noiembrie 2023 ora 12:00 afișare rezultate validare dosare
 28 noiembrie 2023 orele 09:00-11:00 depunere contestații validare dosare
 28 noiembrie 2023 ora 12:00 afișare rezultate finale dosare admise

 05 decembrie 2023 PROBA SCRISĂ orele 09:00 – 11:00
 05 decembrie 2023 afișare rezultate proba scrisă ora 12:00
 05 decembrie 2023 depunere contestații orele 12:00 – 13:00
 05 decembrie 2023 afișare rezulate finale la proba scrisă după contestații ora 13:30

 06 decembrie 2023 PROBA PRACTICĂ orele 10:00 – 12:00
 06 decembrie 2023 afișare rezultate proba practica ora 13:00
 06 decembrie 2023 depunere contestații orele: 13:00 – 14:00
 06 decembrie 2023 afișare rezulate finale la proba practică după contestații ora 14:30

 07 decembrie 2023 PROBA INTERVIU orele 09:00 – 12:00
 07 decembrie 2023 afișare rezultate proba interviu ora 12:30
 07 decembrie 2023 depunere contestații orele 12:30 – 13:00
 07 decembrie 2023 afișare rezulate finale la proba interviu dupa contestații ora 14:00
 07 decembrie 2023 afișare rezultate finale concurs ora 15:00

Accesul în sala de examen se face în baza actului de identitate / CI în original.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița cu program prelungit nr.40 municipiul Ploiești,email: gpp40ploiesti@gmail.com, telefon 0244 552690 )

Foto cu caracter ilustrativ