Oportunitate de angajare la Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploieşti)

1066

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploieşti) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

Consilier I A- la CJ.P.C. Prahova,
• Referent, treapta IA – la C. J.P.C. Giurgiu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Consilier I A- la C.J.P.C. Prahova.
Condițiile specifice obligatorii/prevăzute în fișa postului sunt următoarele:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011;
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minimum 3 ani.

• Referent, treapta IA – la C.J.P.C. Giurgiu.
Condițiile specifice obligatorii/prevăzute în fișa postului sunt următoarele:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011;
vechimea necesară studiilor exercitării funcției contractuale – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 09 august 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 23 august 2019, ora 10:00, proba scrisă;
  • 28 august 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul Comisariatului Regional Pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploieşti din Str. Industriei nr. 111, Ploieşti, Compartimentul Resurse Umane, telefon. 0244/576.436, e-mail contabil.prahova@anpc.ro.