Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului ITM Prahova aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate următoarele:

  1. Pentru a beneficia de zile libere plătite, solicitantul trebuie:
  2. să formuleze o cerere scrisă prin care solicită acordarea de zile libere plătite pe care să o depună la angajatorul său;
  3. să anexeze cererii o copie a certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor;
  4. să anexeze cererii o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit acestei legi şi nici nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (33) din actul normativ; solicitantul persoană singură din familia monopatentală nu trebuie să depună declaraţia pe propria răspundere cerută în cazul celorlalţi solicitanţi.

Conform prevederilor art. (33) din lege, nu beneficiază de zile libere plătite persoanele care se află în una sau mai multe din următoarele situaţii:

a) este în concediul prevăzut la art. 2 alin. (1) sau art. 11 alin. (2) ori art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;

c) se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

De asemenea nu pot beneficia de zile libere plătite persoanelor ale căror raporturi de muncă sunt suspendate pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/soţiei acestora, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, așa zisul șomaj tehnic (art. 1 alin. (34) teza întâi).

Prevederile legii nu se aplică nici în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (art. 1 alin. (34) teza a doua).

  • De prevederile actului normativ pot benefia părinţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înţelege:

A )părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) adoptatorul;

c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;

d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învăţământ.

Beneficiază de prevederile prezentei legi şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Prevederile prezentei legi se aplică şi pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei în condiţiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Conform art. 32 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României “Pe perioada stării de urgenţă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, nu se aplică angajaţilor sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz.”

  • Conform prevederilor art. 1 din H.G. nr. 217/2020 sunt stabilite ca zile libere plătite, zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretate, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.
  • Solicitanţii pot solicita zile libere plătite pentru întreaga perioadă prevăzută de lege sau pentru o perioadă mai scurtă.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0752 104 696 sau telefon/fax 0244 510 372,  precum şi prin transmiterea unui e-mail la adresa: itmprahova@itmprahova.ro

Foto cu caracter ilustrativ