ITM Prahova oragnizează acțiuni de informare și prevenție pentru preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată

283

                                                                                                                                                         

Pentru creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă, precum şi pentru preîntâmpinarea cazurilor de muncă nedeclarată,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova efectuează, în perioada 24  august – 30 septembrie 2021, activităţi de informare şi prevenţie la angajatorii care desfăşoară activitate pe raza judeţului Prahova, în următoarele domenii: construcţii cod CAEN 41, 42, 43; pază cod CAEN 801; depozite cod CAEN 5210; service/spălătorii  cod CAEN 4520.  

 Astfel, pentru ca informaţiile să ajungă la cât mai mulţi angajatori şi în vederea asigurării unei

 bune desfăşurări a relaţiilor de muncă, ITM Prahova reaminteşte următoarele:

 • Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă și înmânarea salariatului a unui exemplar, îi revine angajatorului.
 • Anterior începerii  activității, contractul individual de muncă se înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activități.
 • O persoana poate fi angajata în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Neîndeplinirea acestei condiții atrage nulitatea contractului individual de muncă.
 • Perioada de probă se desfășoară după încheierea contractului individual de muncă. Pe durata executării contractului de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă. Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, raportul de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.
 • Durata timpului de muncă
 • normă întreagă – 8 ore pe zi (timp de 5 zile) şi de 40 de ore pe săptămână.
 • durata maximă – 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.
 • repausul între două zile de muncă nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
 • durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore trebuie să fie urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
 • Munca suplimentară este munca prestată, cu acordul salariatului, în cursul săptămânii de lucru și se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În situația în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă, este obligatorie acordarea unui spor de cel puțin 75% din salariul de bază, corespunzător duratei acesteia.
 • Munca de noapte este munca prestată între orele 22.00 – 6.00. Angajatorul care utilizează în mod frecvent munca de noapte, este obligat să informeze inspectoratul teritorial de muncă.
 • Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta și duminica. Repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile, caz în care este obligatorie acordarea unui spor la salariu. Orele lucrate în repausul săptămânal nu sunt considerate ore suplimentare.
 • Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit a programului de lucru.

Totodată, pentru evitarea consecinţelor sociale şi economice negative pe care le produce utilizarea muncii nedeclarate, vă reamintim cazurile considerate muncă nedeclarată:

 • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
 • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
 • primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
 • primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

ITM Prahova menționează că  scrisorile  de notificare au fost întocmite  în vederea informării în scop preventiv, cu recomandarea de a consulta şi de a respecta integral legislația incidentă în domeniul relaţiilor de muncă.