Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificație Valea Călugărească scoate 4 posturi la concurs!

1023

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificație Valea Călugărească, Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de:

 • muncitor calificat – sudor- 1 post,
 • muncitor calificat III – mecanic agricol (1 post),
 • muncitor calificat III – laborant (1 post),
 • magaziner-vânzător gestionar (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru muncitor calificat I (sudor) – studii: școală profesională sau liceu de specialitate, vechime în meserie – 9 ani;
• pentru muncitor calificat III (mecanic agricol) – studii: școală profesională sau liceu de specialitate, vechime în meserie – 3 ani;
• pentru muncitor calificat III (laborant) – studii: medii, vechime în meserie – 3 ani;
• pentru postul de magaziner – vânzător-gestionar – studii: medii sau școală profesională cu calificare de vânzător, vârsta minimă – 21 ani împliniți, vechime în domeniu – I an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 august 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 08 august 2019, ora 09.00, interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificație Valea Călugărească Str. Valea Mantei, 1, Com. Valea Călugărească, Prahova, DN1B , 0244 401 901.