Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești caută Manager-persoană fizică

422

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Ploiești organizează concurs în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr. 170/09.05.2017, modificată prin Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr, 142/23.05.2018, modificată și completată prin Dispoziția Consiliului Județean Prahova nr. 299/27.08.2019 pentru aprobarea regulamentului de organizare și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice al căror management a fost transferat la Consiliul Județean Prahova și conform H.G. nr. 286/2011, completată prin H.G. nr. 1027/2014. pentru ocuparea funcției de Manager-persoană fizică.

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Prahova, Bd. Republicii nr. 2-4, Palatul Administrativ, Sala de 200 de locuri, în perioada 11 noiembrie 2019 – 29 noiembrie 2019, în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în prezentul anunț, etapă eliminatorie, care va avea loc în data de 11 noiembrie 2019, ora 10.00;
 • etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management pe baza temelor cadru și evaluarea abilităților manageriale ale candidaților, în data de 20 noiembrie 2019, ora 10.00.

La concura pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 • cunosc limba română, scris și vorbit;
 • sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 • sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 • au cel puțin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 • nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor dc perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la art. I alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. c) curriculum vitae;
 6. adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare dr lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 9. declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat;
 12. declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
 13. declarație pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existentă conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 14.10.2019, ora 11.00, sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la problemele de la fața locului.

Persoanele și mass-media interesate să participe la susținerea proiectului de management vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail: c_sjup@yahoo.com, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să Ic adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management până la data de 19.11.2019. ora 10.00.

Participarea la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate se face după confirmarea intenției de participare de către Comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.

Documentele privind dosarul de înscriere la concurs depuse într-un plic sigilat, se depun la Registratura Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Str. Găgeni nr. 100. Perioada de înscriere este de la data apariției anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și până la data de 8 noiembrie 2019. ora 14.00.