Clubul Sportiv Petrolul Ploiești scoate 3 posturi la concurs!

538

Clubul Sportiv Petrolul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Str. Stadionului nr. 26, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

Post contractual vacant de conducere:
• contabil șef, grad profesional II – vacant în cadrul Compartimentului financiar, cantabilitate, resurse umane, achiziții publice și logistică (1 post).

Posturi contractuale vacante de execuție:
• antrenor – Secția gimnastică – vacant în cadrai Compartimentului Sport (1 post);
• antrenor maestru – Secția atletism – vacant în cadrul Compartimentului Sport (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de antrenor – Secția gimnastică:
  studii medii și carnetul de antrenor;
  vechime m specialitate – minimum 1 an;
  vechime în muncă – minimum 1 an.
 • Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție de antrenor maestru – Secția atletism:
  studii medii și carnetul de antrenor;
  vechime în specialitate – minimum 9 ani;
  vechime în muncă – minimum 9 ani.
 • Condiții specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de conducere de cantabil șef:
  nivelul studiilor pentru ocuparea postului: studii universitare de licență în domeniul economic, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă și documente care să ateste efectuarea specializărilor și atestatelor conform cerințelor postului, studii universitare;
  vechime în specialitate – minimum 7 ani, cu precizarea că experiența în contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj;
  vechime în muncă – minimum 7 ani;
  abilități de comunicare și conducere;
  cunoașterea legislației în domeniu;
  cunoștințe operare cu soituri specializate de contabilitate (Indeco Soft), cunoștințe operare P.C. cunoștințe operare program ForExeBug.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 martie 2020, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 11 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă pentru postul contractual vacant de conducere de contabil șef;
 • 11 martie 2020, ora 13.00: proba scrisă pentru posturile contractuale vacante de execuție de antrenor și antrenor maestru;
 • 13 martie 2020, ora 10.00: proba interviu pentru toate posturile scoase la concurs.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Clubului Sportiv Petrolul din Ploiești, Strada Stadionului nr. 26, județul Prahova, telefon 0244526003.