Centrul Judeţean de Cultură Prahova scoate 18 posturi la concurs!

853

Centrul Judeţean de Cultură Prahova, cu sediul în Ploiești, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 • 1 post expert – curs pian;
 • 2 posturi expert – curs canto;
 • 1 post expert – curs pictură;
 • 1 post expert – curs origami;
 • 1 post expert – curs vioară;
 • 1 post expert – gimnastică ritmică;
 • 1 post expert – dans modem, balet;
 • 1 post expert – dans modem, balet;
 • 1 post expert – – actorie, foto, scenografie;
 • 1 post expert – curs limba engleză;
 • 1 post expert – curs atelier de creație;
 • 1 post instructor – orgă și acordeon;
 • 1 post instructor – chitară;
 • 1 post instructor – balet;
 • 3 posturi instructor – curs dans popular extern.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • expert, nivel studii S:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, cu specializarea care să permită predarea disciplinei specifice postului,
  • vechime în specialitate 3 ani și 6 luni;
 • instructor nivel studii M:
  • studii medii și competențe specifice care să permită predarea disciplinei specific postului,
  • vechime în specialitate 6 ani și 6 luni;
  • atestate specifice competențelor cursului și portofoliul din care să se evidențieze experiența, participarea și rezultatele obținute la concursurile organizate de instituții de cultură și Școlile Populare de Arte din țară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 august 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 august 2019, ora 10.00: selecția dosarelor;
 • 20 august și 21 august 2019, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Judeţean de Cultură Prahova, cu sediul în Ploieşti, str. Erou Călin Cătălin nr. 1, e-mail: centrulculturiiprahova@yahoo.com, tel./fax 0244/545.041.