Casa de Cultură a Studenților Ploiești caută contabil șef

585

Casa de Cultură a Studenților Ploiești, județul Prahova, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de contabil șef, grad profesional II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în muncă: minimum 6 ani;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de conducere: minimum 4 ani;
 • vechime în specialitatea postului: minimum 4 ani;
 • vechime în domeniul economic în cadrul unei instituții publice: minimum 3 ani;
 • vechime în funcție de conducere în domeniul economic: minimum 1 an;
 • certificat de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul European de Conturi (SEC);
 • certificat de absolvire a programului de perfecționare de inspector/referent resurse umane;
 • experiență în implementarea și derularea proiectelor educative nonformale de tineret și în organizări de evenimente;
 • abilități, calități și aptitudini: profesionalism, sociabilitate, loialitate, conștiinciozitate, adaptabilitate și flexibilitate, confidențialitate, eficiență, abilități organizatorice, comunicaționale și de lucru în echipă, o bună capacitate de judecată, analiză și sinteză, planificare în relațiile interumane, creativitate, gândire strategică, spontaneitate și rapiditate în luarea deciziilor, spirit practic, dorința de informare permanentă, ajutorarea și dezvoltarea altora, diplomație, amabilitate, conducerea și controlul oamenilor, ambiție, încredere în sine, activism, energie, fluență verbal, planificarea și organizarea operațiilor și activităților, abilități de negociere;
 • disponibilitate la delegări și pentru lucrul peste program;
 • cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel), soft-uri speciale în domeniul contabilității publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 octombrie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 octombrie 2019, ora 12.00 – proba scrisă;
 • 21 octombrie 2019, ora 12.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei de Cultură a Studenților Ploiești, bd. București, nr. 39, județul Prahova, telefon 0723.226.755.