9 posturi disponibile la Spitalul Municipal Câmpina

2227

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată/determinată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată, cu normă întreagă, pentru Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, până la data de 11.02.2020;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pc perioadă determinată, cu normă întreagă, pentru Secția A.T.I., până în dau de 01.02.2021;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă determinată, cu normă întreagă, pentru Secția chirurgie, până în data dc 01.02.2021;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu nonnă întreagă, pentru Secția Obstetrică Ginecologie;
• 1 post de asistent debutant, specialitatea nutriție și dietetică, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă pentru Compartimentul Dietetică;
• 1 post de spălătoreasă pe perioadă nedeterminată pentru spălătorie;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul de Primiri Urgențe;
• 1 post de brancardier pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul de Primiri Urgențe;
• 1 post de muncitor III, instalator, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Compartimentul Muncitori.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale pentru îngrijitoare curățenie 6 luni vechime,
 • studii generale pentru brancardier, 6 luni vechime;
 • studii medii sau școală profesională, pentru instalator, minimum 5 ani vechime în meserie;
 • studii post liceale sau echivalente, studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistent medical, fără vechime, specialitatea nutriție și dietetică;
 • studii generale pentru spălătoreasă, 6 luni vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 martie 2019, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 02 aprilie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 04 aprilie 2019, ora 10.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, județul Prahova, bd. Carol I nr. 117, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244/337.351, int. 102.