6 posturi scoase la concurs de Spitalul Municipal Câmpina

1215

Spitalul Municipal Câmpina, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată/determinată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de asistent medical principal, specialitatea radiologie, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, pentru Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală;
• 1 post de îngrijitoare curățenie pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru Secția Recuperare, Medicina Fizică și Balneologie;
• 1 post de muncitor II – fochist pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru centrala termică;
• 1 post de asistent debutant, specialitatea medicină generală, pe perioadă determinată până la data 01.022021, cu noimă întreagă pentru Cabinetul Diabet;
• 1 post de spălătoreasă pe perioadă nedeterminată pentru spălătorie;
• 1 post de șofer autosanitară II

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistenți medicali, grad principal, minimum 5 ani vechime în specialitatea radiologie;
 • studii generale pentru îngrijitoare curățenie, 6 luni vechime;
 • studii medii sau școala profesională, pentru fochist, minimum 6 ani vechime în meserie, autorizație de fochist, clasa A, grupa I sau clasa C;
 • studii postliceale sau echivalente/studii de scurtă durată/studii superioare pentru asistenți medicali, fără vechime, specialitatea medicină generală;
 • studii generale pentru spălătoreasă, 6 luni vechime;
 • diplomă de bacalaureat, permis de conducere pentru șofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B și C, 6 ani vechime ca șofer profesionist, sau 3 ani ca șofer autosanitară II

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 februarie 2019, ora 13.00 – data limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidați;
 • 25 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 27 februarie 2019, ora 10.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Câmpina, județul Prahova, bd. Carol I nr. 117, la Biroul R.U.N.O.S., telefon 0244/337.351, int. 102.