50 de funcții vacante de director și a 47 de funcții vacante de director adjunct din unitățile școlare prahovene, scoase la concurs. Vedeți lista completă

401

Inspectoratul Școlar Județean Prahova organizează concurs pentru ocuparea a 50 de funcții vacante de director și a 47 de funcții vacante de director adjunct din unitățile școlare prahovene (sesiunea ianuarie-aprilie 2022).

Concursul este organizat în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OME nr. 4.597/2021, cu modificările și completările ulterioare.

La concursul pentru ocuparea funcției de director și de director adjunct pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;

e) Nu au fost sancționate disciplinar în anul școlar curent și în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;

g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.
Dosarele candidaților, constituite conform prevederilor art. 8 alin. (1) din metodologie, se încarcă în aplicația informatică dedicată, în perioada 19 – 25 ianuarie 2022.
• Proba scrisă va avea loc în data de 18 februarie 2022.

Proba scrisă pentru candidații care la data de 18 februarie 2022 se află în carantină sau izolare va avea loc în data de 4 martie 2022
• Proba de interviu se va desfășura în perioada 16 – 25 martie 2022.
Metodologia de concurs, procedura privind utilizarea platformei de înscriere la concurs, bibliografia, fișele posturilor pentru director și director adjunct, locația în care se va desfășura proba de interviu și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afișează la sediul și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Regăsiți mai jos toate posturile disponibile: